Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Miloš Matúš

Ing. Miloš Matúš, PhD.

Zaradenie: 

 - Výskumný pracovník, 

 - zástupca pre spoluprácu s priemyslom, rozvoj a propagáciu  ústavu.

Telefón: +421 2 57296573

e-mail:  milos.matus [at] stuba.sk
Pracovisko: Námestie slobody 17, 812 31  Bratislava;
č. miestnosti: 430

 Vzdelanie a vedecká kvalifikácia:

 • 2001   Stredná priemyselná škola strojnícka, Fajnorovo nábrežie 5, Bratislava,
 • odbor: Technický manažment
 • 2004   Bc. (Strojný bakalár); Strojnícka fakulta STU v Bratislave;
 • odbor: Strojárska výroba a manažment,
 • 2006   Ing. (Strojný inžinier); Strojnícka fakulta STU v Bratislave;
 • odbor: Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu,
 • 2015   PhD. (Philosophiae doctor); Strojnícka fakulta STU v Bratislave;
 • odbor: Výrobná technika,

Odborná prax:

 • Od roku 2009: Strojnícka fakulta STU v Bratislave; výskumný pracovník

Oblasti pedagogického pôsobenia:

 • Stroje pre zhodnocovanie odpadov
 • Environmentálna technika
 • Technika obnoviteľných zdrojov
 • Strojárska metrológia
 • Výrobné stroje a zariadenia
 • CAD systémy – 3D modelovanie v strojárskej praxi

Oblasti vedeckého poznania:

 • Výskum materiálového a energetického zhodnocovania odpadov
 • Výskum procesu zhutňovania rôznych druhov biomasy a organických odpadov
 • Výskum v oblasti technológií výroby tuhých biopalív
 • Výskum technológií pre spracovanie tuhých odpadov
 • Návrh technológií a technologických liniek pre zhodnocovanie tuhých odpadov
 • Vývoj konštrukcií briketovacích a peletovacích strojov a strojov pre mechanickú úpravu odpadov
 • Výskum environmentálnych a výrobných technológií

Znalosť cudzieho jazyka:

 • Anglický jazyk

Extenzívne ukazovatele vedeckej produktivity:  

Publikácie spolu 196:

Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch

1

Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch

7

Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch

2

Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web ofScience alebo SCOPUS

8

Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web ofScience alebo SCOPUS

1

Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

2

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách

1

Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

7

Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách

1

Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách

34

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách

43

Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií

5

Abstrakty príspevkov z domácich konferencií

3

Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách

9

Autorské osvedčenia, patenty, objavy

9

Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch

3

Odborné práce v ostatných domácich časopisoch

9

Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

15

Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

8

Odborné práce v zahraničných nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)

15

Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferečných)

3

Dizertačné a habilitačné práce

1

Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)

4

Správy

5

 

Citácie spolu 46:

Citácie v zahraničných publikáciách, registrované v citačných indexoch Web of Science a databáze SCOPUS

19

Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch

22

Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch

5

Účasť v projektoch:

Domáce projekty:

 1. 1.  VEGA č. 1/3187/06 : Výroba tvarovo presných kvádrov europaliet lisovaním; Doba riešenia: 2006 – 2008; člen riešiteľského kolektívu
 2. 2.  VEGA č. 1/4092/07 : Konštrukcia progresívnych tvarových rezných nástrojov; Doba riešenia: 2007 – 2009
 3. 3.  KEGA č.3/7216/09 : Virtuálne laboratórium pre podporu výučby technológií spracovania

a energetického využívania obnoviteľných energonosičov; Doba riešenia: 2009 - 2011; člen riešiteľského kolektívu

 1. EŠF ITMS 26240220017 : Vývoj progresívnej technológie zhutňovania biomasy a výroba prototypov a vysokoproduktívnych nástrojov; Doba riešenia: 2009 – 2013; člen riešiteľského kolektívu
 2. Výskumný projekt podporený Recyklačným fondom - Výskum technológií progresívneho zhodnocovania odpadov zo starých vozidiel; Doba riešenia: 2011 – 2014; člen riešiteľského kolektívu
 3. 6.  KEGA č.026STU-4/2013 : E-learningové a testovacie moduly pre vzdelávanie v oblasti počítačovej podpory výroby; Doba riešenia: 2013 – 2015; člen riešiteľského kolektívu
 4. 7.  KEGA č.059STU-4/2013 : Rozšírenie možností virtuálneho laboratória pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov; Doba riešenia: 2013 – 2015; člen riešiteľského kolektívu
 5. Grant STU - Program na podporu mladých výskumníkov - Výskum procesu lisovania biomasy do formy tuhých biopalív a experimentálna verifikácia matematického modelu ako algoritmu pre adaptívny riadiaci systém zhutňovacích strojov (LUKAS); Doba riešenia: 02/2013 - 12/2013; Zodpovedný riešiteľ
 6. APVV 0857-12: Výskum trvanlivosti nástrojov progresívneho zhutňovacieho zariadenia a vývoj adaptívneho riadenia zhutňovacieho procesu; Doba riešenia: 2013 – 2017; člen riešiteľského kolektívu
 7. Výskumný projekt podporený Recyklačným fondom - Vyhľadávanie a  možnosti aplikácie nových technológií v procese spracovávania odpadového skla nespracovateľného bežnými technológiami - stratégia výskumu a vývoja technológií a logistiky pracovania jednotlivých prúdov odpadu; Doba riešenia: 2015 – 2016; člen riešiteľského kolektívu
 8. Projekt priemyselného výskumu : Výskum technologických uzlov CNC strojov na delenie materiálov energo-lúčovými technológiami; Doba riešenia: 2015 – 2018; člen riešiteľského kolektívu
 9. KEGA č. 058STU-4/2016: Tvorba a zavedenie inovatívnych nástrojov pre podporu vzdelávania v oblasti environmentálnych a výrobných technológií; Doba riešenia: 2016-2018; člen riešiteľského kolektívu
 10. VEGA č. 1/0420/16: Stanovenie a výskum vplyvu parametrov v procese zhutňovania odpadovej biomasy na výslednú kvalitu výliskov; Doba riešenia: 2016-2018; člen riešiteľského kolektívu

 

Medzinárodné projekty:

 1. Projekt TEMPUS – SM_SCM-C037B06-2006 (RS) : Improvement and development of the ecological attitude in Serbia (IDEAS); Doba riešenia: 2007-2008; člen riešiteľského kolektívu
 2. Projekt TEMPUS – IB_JEP-41156-2006 (RS) : Training of institutions in modern environmental approaches and Technologies (TIMEA); Doba riešenia: 2008-2009, člen riešiteľského kolektívu
 3. Projekt SK-HU-0801/1.7.1/125  Odpadové hospodárstvo bez hraníc; Doba riešenia: 2009 - 2012, člen riešiteľského kolektívu
 4. Program Central Europe - CERREC/3CE278P3 : Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks (CERREC); Doba riešenia: 2011 - 2015, člen riešiteľského kolektívu
 5. 5.  Projekt 2011-1-SK1-LEO05-02882 : On-Line Learning Modules For Waste treatment, Waste disposal and Waste recycling;  Doba riešenia: 2011 – 2014, člen riešiteľského kolektívu
 6. 6.  APVV SK-PT-2015-0033: Vplyv kvality biopaliva na emisie plynov a emisie tuhých častíc z domácich kotlov; Doba riešenia: 2016 - 2017; člen riešiteľského kolektívu

Vedecké konferencie:

 • člen programového výboru medzinárodnej konferencie Energie z biomasy, VUT v Brne,
 • člen programového výboru medzinárodnej konferencie Cenergi, VUT v Brne,
 • člen organizačného výboru medzinárodnej konferencie Briketovanie a Peletovanie,
 • člen organizačného výboru medzinárodnej konferencie Technika ochrany prostredia,
 • zakladateľ putovnej medzinárodnej vedeckej konferencie pre doktorandov a mladých pedagógov ERIN,

Ďalšie ukazovatele vedeckej produktivity:

 • riešiteľ grantových úloh,
 • riešiteľ výskumných úloh pre priemyselnú a podnikateľskú sféru,
 • člen štátnicovej komisie STU pre bakalárske štúdium v odbore Výrobné systémy a manažérstvo kvality,
 • školiteľ a vedúci diplomových a bakalárskych prác,
 • oponent diplomových a bakalárskych prác.

Pobyty a stáže:

 • 2008 – Politehnica University of Bucharest, Rumunsko - 1 mesiac
 • 2009 – České vysoké učení technické v Praze, Česká republika - 1 mesiac
 • 2009 – Technical University of Sofia, Bulharsko – 1 mesiac