Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality
Marian Králik

doc. Ing. Marian Králik, PhD.

Zaradenie:   pedagogický pracovník
Funkcia:        vysokoškolský učiteľ
Telefón:        +421 2 57296579
e-mail:           marian.kralik [at] stuba.sk
Pracovisko:  Námestie slobody 17; 81231 Bratislava;
č. miestnosti: 444

Vzdelanie a vedecká kvalifikácia:

 • 1972       Stredná priemyselná škola strojnícka v Bratislave
 • 1977       Ing.; Strojnícka fakulta SVŠT v Bratislave
 • 1988       CSc.; Strojnícka fakulta SVŠT v Bratislave, odbor 23 -07 -9 Strojárska technológia
 • 1950       doc.; STU v Bratislave Strojnícka fakulta, odbor Strojárske technológie a materiály

Odborná prax:

 • od roku 1977 Strojnícka fakulta STU v Bratislave; asistent, odborný asistent, docent
 • zástupca vedúceho Katedry výrobných systémov  od r. 1993 do r. 2007
 • riaditeľ Centra technologického transferu kvality pri Strojníckej fakulte STU od r.2005 -2009
 • zástupca riaditeľa Strojárskeho konzultačného centra pri Strojníckej fakulte STU od r. 2005 - doteraz
 • vedúci školiaceho strediska Autodesk pri Strojníckej fakulte STU v r. 1990 - 91
 • zástupca vedúceho Katedry aplikovanej kybernetiky a robotiky v r. 1988 – 1990
 • vedúci Oddelenia projektovania a stavby robototechnologických komplexov, Katedra aplikovanej kybernetiky a robotiky v r. 1986 – 1988.

Oblasti pedagogického pôsobenia:

 • Projektovanie a prevádzka automatizovaných výrobných systémov (študijný odbor Výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi – inžinierske štúdium, do 2006)
 • Projektovanie a prevádzka výrobných systémov (študijný odbor Manažment strojárskych podnikov – inžinierske štúdium, do 2006)
 • Základy projektovania a programovania strojárskych výrob (študijný odbor Strojárska výroba a manažment – bakalárske štúdium)
 • Automatizácia technologickej prípravy výroby – Automatizované systémy riadenia výrobných procesov v strojárstve.
 • Projektovanie a prevádzka robototechnologických komplexov (študijný odbor Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu , skupinové štúdium Projektovanie a stavba výrobných a montážnych komplexov), 1987 – 1990
 • Projektovanie a prevádzka automatizovaných výrobných komplexov II (študijný odbor Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu , skupinové štúdium Aplikovaná robotika a automatizácia inžinierskych činností ), 1987-1989
 • Projektovanie výroby prúdových pohonných jednotiek (študijný odbor Tepelné a jadrové stroje a zariadenia, medziodborové štúdium Prúdové pohonné jednotky), 1988 – 1991
 • Automatizácia projektovania (študijný odbor Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu skupinové štúdium Aplikovaná robotika a automatizácia inžinierskych činností), 1987 - 1990
 • Automatizácia technickej prípravy výroby (študijný odbor Výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi, 1990 – 1991)
 • Programovanie priemyselných robotov (študijný odbor Výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi, 1998 – 2001)
 • Automatizované systémy riadenia (diaľkové štúdium – Strojárske technológie - Detašované pracovisko SjF SVŠT Dubnica 1983-1986)
 • Projektovanie a prevádzka výrobných systémov (študijný program Automatizované výrobné systémy a Manažérstvo kvality v strojárskych podnikoch, od ak. roka 2006 – 2007)

Oblasti vedeckého poznania:

 • Projektovanie výrobných systémov, možnosti softvérovej podpory
 • Automatizácia strojárskej výroby – výrobných procesov a systémov
 • Programovanie CNC strojov a možnosti softvérovej podpory
 • Aplikácia matematických metód pri programovaní robota
 • Výskum rezných podmienok pri spevňovaní povrchových vrstiev strojárskych súčiastok
 • Tvorba aplikácií pre e-learning

Znalosť cudzieho jazyka:

 • Nemecký jazyk
 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk

Extenzívne ukazovatele vedeckej produktivity:

 • VŠ učebnice a kapitoly vo VŠ učebniciach:  2
 • Pôvodné vedecké publikácie

         v domácich časopisoch:  30

         v zahraničných časopisoch:  20

         v zborníkoch z domácich konferencií:  50

         v zborníkoch zo zahraničných konferencií:  30

 • Odborné práce v časopisoch a zborníkoch:  25
 • Skriptá a učebné texty:  6

Účasť v projektoch podporovaných EÚ:

 • Projekt „Transfer poznatkov pre moderné automatizované výroby“ spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu; 2007-2008 – zodpovedný riešiteľ, kód ITMS projektu: 13120110532
 • Projekt „Tvorba národnej sústavy kvalifikácií“ spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu; 2013-2015 – riešiteľ, kód ITMS projektu: 26140230013
 • Projekt „Konkurencieschopný podnik“ spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu; 2010-2013 – riešiteľ, kód ITMS projektu: 26120130004

Vedecké konferencie:

 • člen organizačného výboru medzinárodnej vedeckej konferencie  Hervex, 2012, Calimanesti-Caciulata, Rumunsko
 • člen organizačného výboru medzinárodnej konferencie „Mechatronika“

Ďalšie ukazovatele vedeckej produktivity:

 • zodpovedný riešiteľ a riešiteľ grantových úloh
 • zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ výskumných úloh pre priemyselnú a podnikateľskú sféru
 • člen redakčnej rady univerzitného časopisu Spektrum STU 2007- 2015
 • člen redakčnej rady časopisu STROJÁRSTVO/STROJÍRENSTVÍ 2008 – doteraz
 • člen redakčnej rady časopisu "INTERDISCIPLINARITY IN THEORY AND PRACTICE" (ITPB): Journal for Presentation of Interdisciplinary Approaches in Various Fields (http://www.itpb.eu/ )
 • člen pracovnej vzdelávacej komisie vo „Zväze automobilového priemyslu SR“
 • ocenenie rektora STU „List stromu poznania“ -2014
 • člen komisie pre obhajoby projektov dizertačných prác a dizertačných prác v odbore Strojárske technológie a materiály
 • člen komisie na vykonanie štátnych skúšok vo viacerých študijných odboroch inžinierskeho štúdia,
 • člen komisie na vykonanie štátnych skúšok vo viacerých študijných odboroch bakalárskeho štúdia,
 • oponent bakalárskych, diplomových a dizertačných prác,
 • školiteľ doktorandov v študijnom odbore Strojárske technológia a materiály a Kvalita produkcie,

Pobyty a stáže:

 • 1985, 1995, 1996, 1998 – Otto – von – Guericke - Universität Magdeburg, Nemecko - 14 dní
 • 1997 – Cracow University of Technology Krakow, Faculty of Mechanical Engineering, Poľsko – 14 dní
 • 2002 – University of Miskolc, Faculty of Mechanical Engineering and Informatics, Miskolc-Egyetemváros, Maďarsko – 14 dní
 • 2004 – University of Maribor, Slovinsko  – 14 dní