Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

      

Edita Hekelova

prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.

Zaradenie: pedagogický pracovník
Funkcia: profesor
Telefón: +421 2 57296556
e-mail: edita.hekelova [at] stuba.sk
Pracovisko: Námestie slobody 17; 81231 Bratislava;
č. miestnosti: 432

 Vzdelanie a vedecká kvalifikácia:

 • 1977 - Ing.; SVŠT Bratislava; Strojnícka fakulta, odbor Ekonomika a riadenie strojárskej výroby
 • 1989 - CSc.; EU Bratislava; Fakulta podnikového manažmentu; odbor Odvetvové a prierezové ekonomiky
 • 1993 - doc.; STU Bratislava; Strojnícka fakulta, odbor Ekonomika a riadenie výroby
 • 2001 - prof.; TU Košice; Strojnícka fakulta, odbor Kvalita produkcie a bezpečnosť technických systémov

Odborná prax:

 • 1977 – 2016: Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Oblasti pedagogického pôsobenia:

 • Ekonomika a manažment
 • Manažérstvo kvality
 • Marketing
 • Riadenie ľudských zdrojov
 • TQM (komplexné manažérstvo kvality)

Oblasti vedeckého poznania:

 • systémy manažérstva kvality v sektore priemyslu a služieb
 • inovatívne metódy zabezpečovania a zlepšovania kvality produkcie
 • kvalita vzdelávania

Znalosť cudzieho jazyka:

 • Anglický jazyk (aktívne)
 • Nemecký a ruský jazyk (pasívne)

Extenzívne ukazovatele vedeckej produktivity: 

 • Monografie a kapitoly v monografiách:  5
 • VŠ učebnice a kapitoly vo VŠ učebniciach:  2
 • Pôvodné vedecké a odborné publikácie

v domácich časopisoch a zborníkoch:  cca 70

 • Pôvodné vedecké a odborné publikácie

v zahraničných časopisoch a zborníkoch:  cca 50

 • Skriptá a učebné texty:  17

Najvýznamnejšie ocenenie za publikácie:

Cena „Prémia Slovenského literárneho fondu“ za rok 1993 za najlepší vedecký článok uverejnený v karentovanom Ekonomickom časopise "Manažment inovačného procesu: podnety pre zintenzívnenie a zvýšenie efektívnosti inovačnej aktivity v našich podnikoch" (Ekonomický časopis, 41, 1993, č. 9, s. 632).

Účasť v projektoch podporovaných EÚ:

 • Projekt „Transfer poznatkov pre moderné automatizované výroby“ spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu; 2007-2008, spoluriešiteľ
 • 6RP. č.  ERAC-CT-2006-36229 MANUET, spoluriešiteľ
 • LEONARDO da Vinci n. 2003 UK 03/B/F/PP-162_014 „An Innovative Methodology for Assessing and Training Interpersonal-Transferable Skills of Career Starters“, zodpovedný riešiteľ za Slovenskú Republiku
 • Medzinárodný projekt IB_JEP-41120-2006 (RS) “Education and Training of Institutions in Quality Management and Metrology” (ETIQUM), spoluriešiteľ
 • Medzinárodný projekt TEMPUS SJEP 12511/97 Interuniversity Education of  ISO Standards in Slovac Republic, spoluriešiteľ.
 • Medzinárodný projekt TEMPUS JEP 1302 „Modular Training Programme in Technology Management“, zodpovedný riešiteľ za Slovenskú republiku, koordinátor projektu.
 • Projekt ESF „Manažment informačných systémov“ (2010-2013), spoluriešiteľ

Najvýznamnejšie práce expertíznej povahy:

 • Expertízne posúdenie stavu údržbársko-opravárskych činností v Juhoslovenských celulózkach a papierňach, a.s. Štúrovo,
 • Expertízne posúdenie prípadu a vypracovanie znaleckého posudku v medzinárodnom spore Rsp.30/92 medzi ČR a SRN o uznaní a výške úhrady nákladov (pre Rozhodčí soud pri Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR),
 • Expertízne posúdenie projektu realizácie rekvalifikačných kurzov 172 - Manažér strojárskej firmy pre Institut fur Lernsysteme Hamburg (SRN) a Nemecká korešpodenčná akadémia Praha (ČR),
 • Expertízne posúdenie a vykonanie komplexného odborného hodnotenia služby spoločnosti M + B, s.r.o. Lučenec (údržba a servis stavebných a cestných strojov) a vypracovanie protokolu  o vykonanej expertíze v zmysle Záväzných pravidiel a podmienok pre získanie ochrannej značky kvality a Zlatej medaily Slovak Gold,
 • Vypracovanie a posudzovanie viacerých študijných materiálov (v rámci Zmluvy o dielo) pre vzdelávacie inštitúcie TRANSFER Slovensko, s.r.o., Vzdelávacie stredisko Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, TIMAN Slovensko, s.r.o atď.

Vedecké konferencie:

 • Členka medzinárodného vedeckého výboru medzinárodnej konferencie „Quality, Environment, Health Protection and Safety Management Development Trends. Bosna a Herzegovina, Neum 2008.
 • Členka vedeckého výboru medzinárodných konferencií „Controlling a manažérstvo kvality v podnikoch“ , Zvolen, SR
 • Členka vedeckého výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „Moderné prístupy k manažmentu podniku“ , Bratislava, 2009
 • Členka medzinárodného programového výboru 8. medzinárodného sympózia IMEKO Measurement and Quality Control in Production”, Erlangen, Germany, 2004
 • Členka medzinárodného vedeckého výboru 9. teho medzinárodného sympózia Measurement and Quality Control, Chennai, India, 2007
 • Členka medzinárodného programového výboru 5th,7th,8th,9th vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou „Quality 201x“ ,  Neum, Bosna a Herzegovina
 • Členka medzinárodného programového výboru medzinárodnej vedeckej konferencie „ISMQC-2010“  Osaka, Japonsko 2010
 • Členka vedeckého výboru medzinárodných vedeckých seminárov „Nové trendy v manažérstve kvality“, Trnava, SR, 2007-2011
 • Členka medzinárodného programového výboru 17.ročníka medzinárodnej konferencie TOP 2011, Častá –Papiernička, SR, 2011
 • Členka medzinárodného programového výboru 18.ročníka medzinárodnej konferencie TOP 2012, Častá –Papiernička, SR, 2012
 • Členka medzinárodného programového výboru „11th International Sympozium on Measurement and Quality Control ISMQC 2013“, Krakow-Kielce, Polsko , 2013
 • Členka vedeckého výboru 1th,2nd,3th,4th,5th,6th medzinárodnej vedeckej konferencie „Management Challenges in the 21th Century“ ,  Bratislava, SR
 • Členka medzinárodného programového výboru 5th,6th... medzinárodnej konferencie „Industrial Systems“, Novi Sad, Srbsko atď.

Ďalšie ukazovatele vedeckej produktivity:

 • riešiteľ grantových úloh,
 • zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ výskumných úloh pre priemyselnú a podnikateľskú sféru,
 • predseda komisie pre obhajoby dizertačných prác v odbore Kvalita produkcie,
 • predseda komisie pre obhajoby dizertačných prác v odbore Odvetvové a prierezové ekonomiky,
 • predseda komisie pre obhajoby dizertačných prác v odbore Inžinierstvo kvality produkcie,
 • člen komisie na vykonanie štátnych skúšok vo viacerých študijných odboroch inžinierskeho štúdia,
 • člen komisie na vykonanie štátnych skúšok vo viacerých študijných odboroch bakalárskeho štúdia,
 • oponent bakalárskych, diplomových, dizertačných prác a habilitačných prác,
 • školiteľ doktorandov v študijnom odbore Kvalita produkcie,

Iné aktivity:

 • Členka Rady pre vzdelávanie a výchovu pri Rade vysokých škôl (do 2015)
 • Predsedkyňa odborovej komisie pre PhD v štud. odbore doktorandského štúdia 5.2.57 Kvalita produkcie, študijný program Kvalita produkcie na Strojníckej fakulte STU (do 2015)
 • Predsedkyňa odborovej komisie pre PhD v štud. odbore doktorandského štúdia 5.2.57 Kvalita produkcie, študijný program Inžinierstvo kvality produkcie na Materiálovotechnologickej fakulte STU
 • Členka odborovej komisie pre PhD v študijnom odbore 3.3.11 Odvetvové a prierezové ekonomiky na Ústave manažmentu STU
 • Predsedníčka Komisie pre manažérstvo kvality vzdelávania, menovanej rektorom STU (ukončené)
 • Členka Vedeckej a redakčnej rady vedeckého časopisu Manažment priemyselných podnikov
 • Členka Vedeckej rady vedeckého časopisu MANEKO
 • Členka Vedeckej rady Strojníckej fakulty STU v Bratislave (do 2015)
 • Členka Vedeckej rady Vysokej školy manažmentu v Trenčíne
 • Členka Technickej normalizačnej komisie č.72 Environmentálne manažérstvo (ukončené)
 • Členka Pracovnej skupiny Akreditačnej komisie (ukončené)
 • Členka Komisie KEGA MŠ SR č.1 pre tvorbu koncepcií, metodických a normatívnych materiálov v oblasti kultúry a edukácie v rezorte školstva (ukončené)
 • Členka Technického výboru SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov a expert SNAS pre SMK
 • Členka hodnotiteľskej komisie súťaže „Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života“, vyhlasovanej Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
 • Členka hodnotiteľskej komisie pre udeľovanie Národnej ceny SR za kvalitu, vyhlasovanej Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Pobyty a stáže:

 • 1992, 1993 – University of Manchester, PREST, Manchester, Anglicko
 • 1996 – University of Southern Mississipi, College of Business Administration, USA
 • 1998 –  Institut Mediteraneen De La Qualité, Toulon, Francúzsko
 • 2002, 2006 – Cairo University, Egypt
 • 2011 – City University of Seattle, Washington, USA