Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Juraj Beniak

 

doc. Ing. Juraj Beniak, PhD.

Zaradenie: pedagogický pracovník
Telefón: +421 2 57296537
e-mail: juraj.beniak [at] stuba.sk
Pracovisko: Námestie slobody 17; 81231 Bratislava;
č. miestnosti:  438

Vzdelanie a vedecká kvalifikácia:

 • 1993       Stredná priemyselná škola strojnícka, Bánovce nad Bebravou
 • 1999       Ing.; Strojnícka Fakulta , Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu
 • 2000       Slovenská technická univerzita v Bratislave, doplnkové pedagogické štúdium
 • 2008       PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Optimalizácia konštrukcie dezintegračného stroja
 • 2015       Slovenská technická univerzita v Bratislave, v odbore Výrobná technika

Odborná prax:

 • 1998 – 1998: Slovnaft, a.s., pomocný konštruktér
 • 2001 – 2001: Busch and Thiem Inc., Sandusky, Ohio, USA, konštruktér, vývojový pracovník
 • 2003 – 2008: Strojnícka fakulta STU v Bratislave; vedecko-výskumný pracovník
 • 2008 – 2015: Strojnícka fakulta STU v Bratislave; pedagogický pracovník
 • 2013 – 2015: Centrum vedecko-technických informácií SR, odborný garant aktivity národného projektu
 • od 2015:         Strojnícka fakulta STU v Bratislave; pedagogický pracovník – pozícia docenta 

Oblasti pedagogického pôsobenia (max 6):

 • Počítačom podporované výrobné systémy
 • Metodika konštruovania
 • Rapid Prototypind (technológie 3D tlače)
 • Reverzné inžinierstvo
 • Bezpečnosť technických systémov
 • Programovanie CNC systémov

Oblasti vedeckého poznania:

 • Výskum v oblasti dezintegrácie tuhých materiálov
 • Výskum v oblasti systémov Rapid Prototyping – zariadenia FDM

Znalosť cudzieho jazyka:

 • Anglický jazyk
 • Ruský jazyk

Extenzívne ukazovatele vedeckej produktivity:  

 • VŠ učebnice a kapitoly vo VŠ učebniciach:  2
 • Pôvodné vedecké (nie „odborné“) publikácie

         v domácich časopisoch:  2

         v zahraničných časopisoch:  13

         v zborníkoch z domácich konferencií:  43

         v zborníkoch zo zahraničných konferencií:  42

 • Karentové publikácie:  1
 • Odborné práce v časopisoch a zborníkoch:   26
 • Skriptá a učebné texty:  1
 • Úžitkové vzory a patenty:  4
 • Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách:  6
 • Citačné ohlasy na publikácie celkovo:  34 , z toho:
 •       registrovaných v databázach WOS a Scopus:  9
 •       zahraničných (neregistrovaných v databázach):  19
 •       domácich:  6     

Účasť v projektoch podporovaných EÚ:

 • Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks)– Európsky projekt podporovaný Central Europe Programme; 2011-2014
 • Projekt Leonardo Da Vinci, 2011-1-SK1-LEO05-02882: On-Line Learning Modules For Waste treatment, Waste disposal and Waste recycling; 2011-2014
 • EŠF ITMS 26240220017 : Vývoj progresívnej technológie zhutňovania biomasy a výroba prototypov a vysokoproduktívnych nástrojov
 • Národný projekt (ITMS 26110230120): Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Vedecké konferencie:

 • člen organizačného výboru medzinárodnej konferencie Briketovanie a Peletovanie;
 • člen organizačného výboru medzinárodnej konferencie TOP

Ďalšie ukazovatele vedeckej produktivity:

 • vedúci 2 projektov KEGA
 • riešiteľ projektov VEGA, KEGA, APVV
 • člen redakčnej rady pre World Academy of Science, Engineering and Technology (USA);
 • člen vedeckej rady vydavateľstva ECOLETRA.COM (Slovensko);
 • odborný recenzent pre medzinárodné vedecké periodiká (Acta Polytechnica (ČR), World Academy of Science, Engineering and Technology (USA), International Journal of Mechanical Engineering and Automation (USA), The Biofuels (GB), Holistic Approach to Environment (HR));
 • člen komisie pre obhajobu dizertačných prác,
 • člen komisie na vykonanie štátnych skúšok vo viacerých študijných odboroch inžinierskeho štúdia,
 • člen komisie na vykonanie štátnych skúšok vo viacerých študijných odboroch bakalárskeho štúdia,
 • oponent bakalárskych, diplomových a dizertačných prác,
 • člen sekcie fakultnej Študentskej vedeckej konferencie,

Pobyty a stáže:

 • 2001 – Busch and Thiem Inc., Sandusky, Ohio, USA – 3 mesiace
 • 2005 – The Central Training Center (CTC) in Taichung, Taiwan – 2 mesiace
 • 2008 – Higher Education Institutions and Research and Development in the U.S., USA – 1 mesiac