Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

Zaradenie:  vysokoškolský pedagóg  –  profesor

Funkcia: dekan

Telefón: +421 2 57296180

e-mail: lubomir.soos [at] stuba.sk

Pracovisko: Námestie slobody 17; 81231 Bratislava;

č. miestnosti: 436

Vzdelanie a vedecká kvalifikácia:

·           1977   Výučný list – prevádzkový zámočník BZVIL Ružomberok, 

·           1979   Stredná priemyselná škola BZVIL Ružomberok,

·           1984   Ing.; SjF STU v Bratislave; odbor: Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu ,

·           1991   PhD.; SjF STU v Bratislave; odbor: Stavba výrobných strojov a zariadení,

·           1994   doc.; SjF STU v Bratislave; odbor: Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu,

·           2009   prof.; SjF STU v Bratislave; odbor: Výrobné stroje a zariadenia.

Odborná prax:

·           1984 – 1986: BZVIL Ružomberok, zoraďovač textilných strojov,

·           1990 – 1991: TU Krems,; výskumný pracovník  – návrh vysokofrekvenčného vretenníka,  

·           1995 – 1997: Goerg Muller Norimberg, externý výskumný pracovník,

·           2001 – 2004: Landr Pezinok - výroba drevených brikiet,

·           2002 – 2007: Strojnícka fakulta STU v Bratislave; vedúci katedry,  vysokoškolský pedagóg,

·           2007 – 2014: Strojnícka fakulta STU v Bratislave; dekan fakulty, vysokoškolský pedagóg,

·           Od roku 2015: Strojnícka fakulta STU v Bratislave; vedúci ústavu, vysokoškolský pedagóg,

Oblasti pedagogického pôsobenia:

·           Výrobné stroje a zariadenia – obrábacie stroje

·           Konštrukčné uzly výrobnej techniky,

·           Stroje pre zhodnocovanie odpadov, environmentálna technika

·           Obnoviteľné zdroje energie

·           Experimentálne metódy vo výrobných a environmentálnych technológiách

·           Technológie úpravy a zhodnocovania odpadov

Oblasti vedeckého poznania:

·           Výskum technických a technologických parametrov konštrukčných uzlov výrobnej techniky

·           Výskum a vývoj výrobných a environmentálnych technológií

·           Výskum materiálového a energetického zhodnocovania odpadov

·           Výskum technológií pre spracovanie rôznych druhov odpadov

Znalosť cudzieho jazyka:

·           Anglický jazyk

·           Nemecký jazyk

·           Ruský jazyk

Extenzívne ukazovatele vedeckej produktivity:  

·           Monografie a kapitoly v monografiách:  6

·           VŠ učebnice a kapitoly vo VŠ učebniciach: 3

·           Pôvodné vedecké (nie „odborné“) publikácie

       v domácich časopisoch: 36

       v zahraničných časopisoch: 18

       v zborníkoch z domácich konferencií: 112

       v zborníkoch zo zahraničných konferencií: 84

·           Karentové publikácie: 3

·           Odborné práce v časopisoch a zborníkoch: 243

·           Skriptá a učebné texty: 3

·           Úžitkové vzory a patenty: 33

·           Správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách: 64

·           Citačné ohlasy na publikácie celkovo: 148

       z toho:

       registrovaných v databázach WOS a Scopus: 29

       zahraničných (neregistrovaných v databázach): 50

       domácich: 69

 

Účasť v projektoch:

Domáce projekty:  Celkovo riešených 64/ v 46 zodpovedný riešiteľ

Vybrané projekty riešené za ostatných 6 rokov:

 

 • Výroba tvarovo presných kvádrov europaliet lisovaním ,VEGA 1/3187/06, Roky realizácie 2008-2010, Rozpočet : 1 730 000,- SK. Zodpovedný riešiteľ.
 • Vývoj progresívnej technológie zhutňovania biomasy a výroba prototypov a vysokoproduktívnych nástrojov; EŠF ITMS 26240220017 : Doba riešenia: 2009 – 2013; Rozpočet: 485 000 EUR. Zodpovedný riešiteľ
 • Národné centrum  pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, Štrukturálne fondy EÚ Kód ITMS 26240120016, Roky riešenia: 2009 - 2011, Rozpočet: 1 326 378,70 EUR. Člen riešiteľského kolektívu.
 • Dobudovanie Národného centra pre výskum a aplikácie obnoviteľných zdrojov energie, Štrukturálne fondy EÚ Kód ITMS 26240120016, Roky realizácie: 2010 – 2013, Rozpočet: 2 646 585,01 EUR. Člen riešiteľského kolektívu.
 • Vytvorenie CE na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov pre strojárske, stavebné a medicínske aplikácie, Štrukturálne fondy EÚ, ITMS 26240120020, Roky realizácie: 2009 -2011, Rozpočet: 1 324 363,45 EUR. Člen riešiteľského kolektívu.
 • Budovanie centra excelentnosti na výskum a vývoj konštrukčných kompozitných materiálov – II. etapa, Štrukturálne fondy EÚ, ITMS- 26240120015, Roky realizácie: 2010 -2012, Rozpočet: 2 648 620,21 EUR. Člen riešiteľského kolektívu.
 • Výskum technológií progresívneho zhodnocovania odpadov zo starých vozidiel,  Recyklačný fond, Roky realizácie: 2011 -2014, Rozpočet: 1 490 000,- EUR. Zodpovedný riešiteľ.
 • Virtuálne laboratórium pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov. KEGA 3/7216/09, Roky realizácie: 2008 - 2011, Rozpočet: 8 650,- EUR. Zodpovedný riešiteľ.
 • Rozšírenie možností virtuálneho laboratória pre podporu výučby technológií spracovania a energetického využívania obnoviteľných energonosičov; KEGA č.059STU-4/2013 : Doba riešenia: 2013 – 2015; Zodpovedný riešiteľ
 • Výskum trvanlivosti nástrojov progresívneho zhutňovacieho zariadenia a vývoj adaptívneho riadenia zhutňovacieho procesu; APVV 0857-12: Doba riešenia: 2013 – 2017;  Zodpovedný riešiteľ

 

Medzinárodné projekty:  Celkovo riešených 48/ v 36 zodpovedný riešiteľ  

Vybrané projekty riešené za ostatných 6 rokov:

 

 • Odpadové hospodárstvo bez hraníc; Projekt SK-HU-0801/1.7.1/125, Rozpočet: 89 320 EUR. Doba riešenia: 2009 – 2012         Člen riešiteľského kolektívu
 • Analýza možností monitorovania vretenníkov obrábacích strojov a modelovanie a simulácia procesu obrábania; Projekt SK-SRB-0045-11  Doba riešenia: 2011 – 2013. Zodpovedný riešiteľ
 • On-Line Learning Modules For Waste treatment, Waste disposal and Waste recycling; Projekt 2011-1-SK1-LEO05-02882 :  Rozpočet: 207 250,- EUR. Doba riešenia: 2011 – 2014. Zodpovedný riešiteľ        
 • Inovačné kompozitné materiály pre elektromagnetické tienenie, na báze vodivých nano-práškov z recyklovaného OEEZ; Projekt SK-RO-0009-12,  Doba riešenia: 2013 – 2015. Člen riešiteľského kolektívu
 • Central Europe Repaire & ReUse Networks and Centres, Central Europe: kód 3CE278 P3, Roky realizácie: 2011-2015, Rozpočet: 250 233,- EUR. Zodpovedný riešiteľ projektu za slovenského partnera.
 • Projekt Central Europe. Central Europe Repair & Re-use Centres and Networks (CERREC); Doba riešenia: 2011 – 2015, , Rozpočet pre USETM 254 000,- EUR. Člen riešiteľského kolektívu
 • Erasmus Project: Excellent network for Higth schol and industry. No: 518811-LPP-1-2011- 1- PT- Erasmus – ENW „PRAXIS“, Doba riešenia: 2011 – 2015, Rozpočet pre USETM 16 840,- EUR. Zodpovedný riešiteľ projektu za slovenského partnera.
 • Vplyv kvality biopaliva na emisie plynov a emisie tuhých častíc z domácich kotlov; APVV SK-PT-2015-0033: Doba riešenia: 2016 - 2017; Člen riešiteľského kolektívu

 Vedecké konferencie:

 

·           odborný garant medzinárodnej konferencie Technika ochrany prostredie,

·           odborný garant medzinárodnej konferencie Briketovanie a Peletovanie,

·           člen medzinárodného vedeckého výboru vedeckej konferencie  ROBTEP, VŠB TU Ostrava,

·           člen medzinárodného vedeckého výboru vedeckej konferencie  MMA, TU Novi Sad,

Ďalšie ukazovatele vedeckej produktivity:

·          člen redakčných rád Praise Worthy Prize, Manufacturing Technology Odpadové fórum, Metrológia a skúšobníctvo, 21. Storočie

·          člen vedeckých rád STU v Bratislave, UTKM SAV Bratislava, SMÚ Bratislava, SjF ŽU Žilina, SjF TU Košice, SF VŠB Ostrava.

·          člen odborovej komisie STU pre doktorandské štúdium v odbore 5.2.50 Výrobná technika,

·          člen štátnicovej komisie STU pre inžinierske štúdium v odbore Výrobná a environmentálna technika,

·           školiteľ doktorandov v študijnom odbore 5.2.50 Výrobná technika,

·           Členstvo v odbornej organizácií - Asociácia podnikateľov v odpadovom hospodárstve

·           podpredseda Dozornej rady Recyklačného fondu - od roku 2006 doteraz

·           člen komisie MŽP SR ukladania autorizácie pre osoby spôsobilé k nakladaniu s odpadom od roku 1999 doteraz

·           člen kolégia MŽP SR v rokoch 2011-2015

·           predseda predstavenstva ZKpSP- Združenia kancelárií pre spoluprácu s priemyslom,

·           viceprezident Zväzu automobilového priemyslu SR,

·           viceprezident Zväzu strojárskeho priemyslu SR,

·           člen Výboru pre vedu, výskum a inovácie pri RUZ,

·           člen rady pre technické vedy pri APVV,

·           predseda  komisie MŽP SR pre dobrovoľné environmentálne nástroje.