Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade so zákonom č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta:

 

Vedúca/vedúci Výpočtového a informačného strediska SjF

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:

-          minimálne vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa,

-          organizačné a riadiace schopnosti,

-          znalosť anglického jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

-          znalosť Buxusu výhodou,

-          znalosť grafických programov výhodou,

-          programovanie internetových stránok.

 Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-          profesijný životopis,

-          kópie dokladov o VŠ vzdelaní,

-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.

 

Termín nástupu:  01.01.2015

Forma výberového konania:  písomná, pohovor

 

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013  Z. z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 27.11.2014. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.