Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta vysokoškolského učiteľa:

1 funkčné miesto docent pre odbor 1.1.7 Numerická matematika a vedecko-technické výpočty

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto docenta:

-          ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v niektorom odbore matematiky,

-          vedecko-akademický titul PhD.,

-          vedecko-pedagogický titul docent v príslušnom študijnom odbore alebo v odbore Aplikovaná matematika, prípadne v odbore Matematická analýza,

-          odborná prax min. 10 rokov,

-          účasť na výskumných úlohách, citácie (SCI) vedecké práce doma a v zahraničí z odboru,

-          aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Zoznam požadovaných dokladov:

-          písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,

-          štruktúrovaný životopis,

-          kópie dokladov o VŠ vzdelaní,

-          čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,

-          čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,

-          prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a doterajšej praxe,

-          prehľad citácií.

 

Termín nástupu:  1.9.2014

Forma výberového konania:  písomná

Zaslaním prihlášky do výberového konania dáva uchádzač súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 05.08.2014. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.