Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Miroslavy Benkovej

v študijnom programe: Metrológia
študijný odbor:             5.2.55 metrológia

sa uskutoční dňa  2. júla 2013 o 9:00 hod.

na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Mýtna 36, budova L6, číslo dverí 108 (vstup cez Vazovovu 5)

Názov DP:                    „Meranie prietoku a pretečeného množstva kvapalín v oblasti mikroprietokov“                            

Oponenti dizertačnej práce:                  
prof. Ing. Miroslav Dovica, PhD. – Strojnícka fakulta,     TU Košice
doc. Ing. Martin Halaj, PhD. – Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, Bratislava

Školiteľ:                                              
Ing. Ivan Mikulecký, CSc. – Bzovícka 24, Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.