Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Jána Kosnáča

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika
študijný odbor:             5.1.7 aplikovaná mechanika

sa uskutoční dňa  2. júla 2013 o 9:00 hod.

v miestnosti č. 357 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava.

Názov DP:        „Príspevok k riešeniu viazaných magneto-elektro-elastických úloh mechaniky“                            

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Milan Žmindák, CSc. – SjF TU v Žiline    
doc. Ing. Karel Frydrýšek, PhD. – FS VŠB TU Ostrava

Školiteľ:                                              
prof. Ing. Pavel Élesztös, PhD. – SjF STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.