Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Dušana Horvátha

v študijnom programe: Mechatronika

študijný odbor:    5.2.16 mechatronika

sa uskutoční dňa  15. mája 2013 o 11:00 hod.

v miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava.

Názov DP:  „Návrh kvadroptéry na snímanie prostredia a prenos údajov na PC v reálnom čase“                            

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., ÚRPI , Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave
prof. Ing. Alexander Gmiterko, PhD., Katedra aplikovanej mechaniky a mechatroniky, Strojnícka fakulta TU Košice 

Školiteľ:
prof. Ing. Peter Šolek, CSc.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.