Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Karola Ondrejkoviča

v študijnom programe: Automatizácia a riadenie strojov a procesov
študijný odbor: 5.2.14 automatizácia

sa uskutoční dňa 22. augusta 2012 o 11:00 hod.
 na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť č. 318, Mýtna ulica č. 36 (vchod zo strany Vazovova, č. 5)

Názov DP: „Modelovanie a riadenie procesov plynulého odlievania ocele ako systémov s rozloženými parametrami“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc. (FAI UTB Zlín)
 prof. Ing. Juraj Spalek, PhD. (EF ŽU Žilina)

Školiteľ:
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc. (SjF STU v Bratislave)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.