Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Michala Cigánika

v študijnom programe: Kvalita produkcie
študijný odbor: 5.2.57 kvalita produkcie


sa uskutoční dňa 21. augusta 2012 o 11:00 hod.

v miestnosti č. 442 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava.

Názov DP: „Metodika navrhovania distribuovaných výrobných systémov“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Ivan Kuric, PhD. (SjF ŽU Žilina)
prof. Ing. Mikuláš Hajduk, PhD. (SjF TU Košice)

Školiteľ:
prof. Ing. Štefan Valčuha, PhD. (SjF STU v Bratislave)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.