Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Petra Beneša

v študijnom programe: Dopravná technika
študijný odbor: 5.2.3 dopravné stroje a zariadenia

sa uskutoční dňa 27. augusta 2012 o 10:00 hod. v miestnosti č. 202 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava.

Názov DP: „Numerické modelovanie obtekania a odporu riečnych lodí v obmedzených plavebných podmienkach“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Jaroslav Tichý, CSc. (Karadžičova 25, 811 08 Bratislava 1)
 prof. Ing. Jaromír Klepoch, CSc. (J. Hronca 13, 841 02 Bratislava 42)

Školiteľ:
doc. Ing. Marián Polóni, CSc. (SjF STU v Bratislave)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.