Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Radomíra Baďa

v študijnom programe: Kvalita produkcie
študijný odbor: 5.2.57 kvalita produkcie

sa uskutoční dňa 21. augusta 2012 o 8:00 hod. v miestnosti č. 442 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, 812 31 Bratislava.

Názov DP: „Aplikácia multikriteriálneho rozhodovania metódou AHP v rozhodovacích procesoch priemyselných podnikov“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Anna Šatanová, PhD. (Drevárska fakulta TU Zvolen)
doc. Ing. Peter Trebuňa, PhD. (SjF TU Košice)

Školiteľ: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD. (SjF STU v Bratislave)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.