Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Michala Čekana

v študijnom programe: Aplikovaná mechanika

študijný odbor: 5.1.7 aplikovaná mechanika

sa uskutoční dňa 18. júla 2012 o 11:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, 812 31 Bratislava, v miestnosti č. 004

Názov DP: „An Alternative Approach for Gait Analysis Using Inertial Measuring Units

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Milan Žmindák, PhD. (SjF ŽU Žilina)
prof. RNDr. Miroslav Janura, PhD. (Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci)

Školiteľ:
doc. Ing. Branislav Hučko, PhD. (SjF STU v Bratislave)

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.