Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem,
že obhajoba dizertačnej práce Ing. Pavla Nogu

v študijnom programe: Automatizácia a riadenie strojov a procesov -
študijný odbor: 5.2.14 automatizácia

sa uskutoční dňa 15. decembra 2011 o 13:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Modelovanie a riadenie procesov zlievania ako systémov s rozloženými parametrami“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Ladislav Bobál, PhD., FAI UTB Zlín
Ing. Ivana Budinská, PhD., UI SAV Bratislava

Školiteľ:
prof. Ing. Gabriel Hulkó, DrSc.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.