Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme,
že obhajoba dizertačnej práce Ing. Matúša Kopačku

v študijnom programe: Mechatronika
študijný odbor: 5.2.16 mechatronika

sa uskutoční dňa 15. decembra 2011 o 11:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Effective Robust Predictive Control of Mechatronic Systems“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Aleš Janota, PhD., EF ŽU Žilina
prof. Ing. Štefan Kozák, PhD., FEI STU v Bratislave

Školiteľ:
prof. Ing. Boris Rohaľ-Iľkiv, CSc.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.