Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Mariána Gašparíka

v študijnom programe: Kvalita produkcie
študijný odbor: 5.2.57 kvalita produkcie

sa uskutoční dňa 14. júna 2011 o 11,00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Zefektívnenie činnosti organizácie aplikáciou modelu EFQM“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Anna Šatanová, PhD.
doc. Ing. Jarolím Kolárik, PhD.

Školiteľ:
prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.