Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme,

že obhajoba dizertačnej práce Ing. Marianny Matysovej

v študijnom programe: Strojárske technológie a materiály
študijný odbor: 5.2.7 strojárske technológie a materiály,

sa uskutoční dňa 14. decembra 2010 o 8:00 hod. na Ústave technológií a materiálov SjF STU v Bratislave, na Pionierskej ul. 15, miestnosť 231.

Názov DP: „Optimalizácia parametrov laserového spájkovania pozinkovaných oceľových plechov automobilovej karosérie“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Jozef Balla, PhD., Katedra kvality a strojárskych technológií, Technická fakulta SPU v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
doc. Ing. Zita Iždinská, PhD., ÚTM, Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Školiteľ:
doc. Ing. Pavol Sejč, PhD., Ústav technológií a materiálov, Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Pionierska 15, 831 02 Bratislava

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.