Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade s ustanoveniami Vyhlášky č. 131/1997 Z.z. (o doktorandskom štúdiu) oznamujem,

že obhajoba dizertačnej práce Ing. Martina Garana

v študijnom odbore 39-01-9 Aplikovaná mechanika,

sa uskutoční dňa 25. novembra 2010 o 11:15 hod. Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Monitorovanie únavového poškodenia snímaním deformačného stavu“

Oponenti dizertačnej práce:
Ing. Ján Kliman, DrSc., ÚMMS SAV, Račianska 75 831 02 Bratislava
prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc., ÚDTK Strojnícka fakulta STU v Bratislave
prof. Ing. Matej Bílý, DrSc., Slovenský metrologický ústav, Karloveská 63, 842 55 Bratislava

Školiteľ:
prof. Ing. Ladislav Starek, PhD., Strojnícka fakulta STU v Bratislave