Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem,
že obhajoba dizertačnej práce Ing. Michala Sváteka

v študijnom programe: Kvalita produkcie
študijný odbor: 5.2.57 kvalita produkcie,

sa uskutoční dňa 13. októbra 2010 o 13:00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Vplyv vybraných parametrov na kvalitu výliskov“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Miroslav Olehla, CSc., Fakulta strojní TU Liberec
doc. Ing. Ľubica Hrnčiarová, PhD. Fakulta hospodárskej informatiky EU v Bratislave

Školiteľ:
doc. Ing. Eva Kureková, PhD., SjF STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.