Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem,
že obhajoba dizertačnej práce Ing. Daniela Bednára

v študijnom programe: Tepelné a hydraulické stroje a zariadenia
študijný odbor: 5.2.29 energetika,

sa uskutoční dňa 8. októbra o 10,00 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Hydraulická väzba vstupu a obežného kolesa radiálneho hydrodynamického čerpadla“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Jan Melichar, CSc., Fakulta strojní ČVUT Praha
Ing. Igor Kuruc, CSc., TSU Piešťany

Školiteľ:
prof. Ing. Michal Varchola, CSc., SjF STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.