Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem,

že obhajoba dizertačnej práce Ing. Juraja Ondrušku

v študijnom programe: dopravná technika študijný
odbor: 5.2.3 dopravné stroje a zariadenia,

sa uskutoční dňa 22. septembra o 13:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Ohraničenie platformy optimalizáciou modulov mobilných pracovných strojov“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Peter Bigoš, CSc., TU Košice
doc. Ing. Izidor Mazurkievič, CSc., SjF STU v Bratislave

Školiteľ:
prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD., SjF STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.