Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Martin Tanevski

v študijnom programe: dopravná technika
študijný odbor: 5.2.3 dopravné stroje a zariadenia,

sa uskutoční dňa 22. septembra o 8:30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, miestnosť č. 004.

Názov DP: „Optimalizácia výberu materiálov a tvarového riešenia nosných prvkov kabín mobilných pracovných strojov“

Oponenti dizertačnej práce:
prof. Ing. Ladislav Ševčík, CSc., TU Liberec
doc. Ing. Peter Patek, PhD., SjF STU v Bratislave

Školiteľ: prof. Ing. Miroslav Vereš, CSc., SjF STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.