Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom na Námestí slobody 17, Bratislava, v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta :

docent
pre vedný odbor 5.2.5 Časti a mechanizmy strojov
pre Ústav dopravnej techniky a konštruovania:

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického smeru,
- vedecko-pedagogický titul docent vo vednom odbore Časti a mechanizmy strojov,
- akademický titul PhD. v odbore časti a mechanizmy strojov,
- odborná prax min. 15 rokov,
- aktívna znalosť cudzieho jazyka.

Ďalšie kritériá a požiadavky:
- skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác, znalosť práce s CATIA,

Zoznam požadovaných dokladov:
- písomná žiadosť, štruktúrovaný životopis,
- kópia dokladu o VŠ vzdelaní, kópia dokladu o udelení vedecko-akademickej hodnosti PhD. a titulu docent,
- prehľad vedeckovýskumnej a publikačnej činnosti a doterajšej praxe.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu
Strojnícka fakulta STU,
Útvar personálnych a sociálnych činností,
Nám. slobody 17,
812 31 Bratislava

do 20.9.2010 alebo na mailovú adresu veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. č. 572 96 124, alebo 0907 897 176.