Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V zmysle § 20, ods.(3), písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 131/1997 Z. z., o doktorandskom štúdiu oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce

Ing. Marcela Daniža

vo vednom odbore doktorandského štúdia 23-04-9 energetické stroje a zariadenia

sa uskutoční dňa 4. marca 2010 o 11,30 hod. na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie slobody 17.

Názov DP: „Analýza parametrov spaľovacích motorov 1-D modelmi

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Vladimír Hlavňa, PhD., ŽU v Žiline
• prof. Ing. Jaroslav Urban, PhD., SjF STU v Bratislave
• Ing. Martin Svetlík, PhD., SPP a.s. v Bratislave

Školiteľ:
doc. Ing. Marián Polóni, CSc., Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.