Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V zmysle § 20, ods.(3), písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 131/1997 Z.z., o doktorandskom štúdiu oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Evy Riečičiarovej

vo vednom odbore doktorandského štúdia 23-01-9 časti a mechanizmy strojov

sa uskutoční dňa 4. decembra 2009 o 11,oo h
v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „Vplyv ozubených prevodov na dynamiku strojových agregátov“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Ctirad Kratochvíl, DrSc., VUT v Brne
• prof. Ing. Vladimír Klimo,CSc., VŠB v Košiciach
• prof. Ing. Štefan Medvecký, PhD., ŽU v Žiline

Školiteľ : prof. Ing. Štefan Král, CSc., MtF STU v Trnave

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.