Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V zmysle § 20, ods.(3), písm. d) vyhlášky MŠ SR č. 131/1997 Z.z., o doktorandskom štúdiu oznamujem, že obhajoba dizertačnej práce Ing. Petra Muškáta


vo vednom odbore doktorandského štúdia 23-04-9 energetické stroje a zariadenia,
špecializácia: Tepelná energetika

sa uskutoční dňa 29. októbra 2009 o 11,30 h
v zasadacej miestnosti č. 004 Strojníckej fakulty STU v Bratislave, Nám. slobody 17.

Názov DP: „Analýza rýchlostného a teplotového poľa palivovej kazety tlakovodného reaktora“

Oponenti dizertačnej práce:
• prof. Ing. Mária Čarnogurská, PhD.
• prof. Ing. Oldřich Matal, CSc.
• doc. Ing. Jozef Jandačka, PhD.


Školiteľ :
• doc. Ing. František Urban, PhD.
Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Útvare pedagogických činností SjF STU v Bratislave.