Prejsť na obsah
Dianie na fakulte
Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie pre:
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky
- 1 vysokoškolského učiteľa –
odborného asistenta pre metrológiu

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie technického smeru - vedecká hodnosť PhD. v odbore metrológia
- znalosť minimálne jedného svetového jazyka, prednostne anglického jazyka
- odborná prax minimálne 3 roky v odbore metrológia
Prihlášku doloženú životopisom a príslušnými dokladmi vyplývajúcimi z horeuvedených požiadaviek zasielajte na Dekanát SjF STU v Bratislave, útvar personálnych a sociálnych činností, Nám.slobody 17 do 13.11.2008. Prihlášky môžu byť zasielané aj elektronickou poštou na emailovú adresu maria.kovacova@stuba.sk alebo veronika.blahova@stuba.sk. Bližšie informácie na tel. čísle 02/572 96 124 alebo 0907 897 176.