Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie pre:
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu výroby
- 1 vysokoškolského učiteľa – odborného asistenta pre predment Podnikové hospodárstvo

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky:
- vysokoškolské vzdelanie ekonomického smeru
- prednosť majú uchádzači s vedecko-pedagogickom titulom PhD.
- odborná prax min.10 rokov
- znalosť cudzieho jazyka

Prihlášku doloženú životopisom a príslušnými dokladmi vyplývajúcimi z horeuvedených požiadaviek zasielajte do 7.3.2008 na adresu:
Dekanát SjF STU v Bratislave
útvar personálnych a sociálnych činností
Nám.slobody 17

Prihlášky môžu byť zasielané aj elektronickou poštou na emailovú adresu maria.kovacova@stuba.sk alebo na č.57296124