Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vypisuje výberové konanie pre:

Ústav procesného a fluidného inžinierstva 

– 1 vysokoškolského učiteľa v odbore Stroje a zariadenia pre chemický a potravinársky priemysel

Kvalifikačné predpoklady: 
– vysokoškolské vzdelanie
– strojnícka fakulta
– vedecko-pedagogický titul PhD. v odbore Strojárske technológie pre chemický a potravinársky priemysel
– prax min 5 rokov 
– znalosť cudzích jazykov

Prihlášku doloženú životopisom a príslušnými dokladmi vyplývajúcimi z horeuvedených požiadaviek zasielajte na
Dekanát SjF STU v Bratislave,
útvar personálnych činností,
Nám. slobody 17.

do 30.11.2007.
Prihlášky môžu byť zaslané aj elektronickou formou na emailovú adresu maria.kovacova@stuba.sk