Prejsť na obsah
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

   

Vladimír Jerz


doc. Ing. Vladimír Jerz, CSc.

Zaradenie: pedagogický pracovník
Funkcie: tajomník ústavu, tajomník Vedeckej rady SjF STU
Telefón: +421 2 57296554
e-mail: vladimir.jerz [at] stuba.sk
Pracovisko:  Námestie slobody 17; 81231 Bratislava;
č. miestnosti: 429/1

Vzdelanie a vedecká kvalifikácia:

 • 1976       Gymnázium Bratislava
 • 1981       Ing.; SVŠT Bratislava; Strojnícka fakulta; odbor Automatizované systémy riadenia výrobných procesov v strojárstve
 • 1990       CSc.; SVŠT Bratislava; Strojnícka fakulta; odbor Technická kybernetika a automatizácia strojárskych konštrukčných a výrobných procesov
 • 2009       doc.; STU Bratislava; Strojnícka fakulta; odbor Strojárske technológie a materiály

Odborná prax:

 • 1981 – 1991: Strojnícka fakulta SVŠT v Bratislave; asistent, odborný asistent, odborný pracovník, samostatný odborný pracovník
 • od roku 1991: Strojnícka fakulta STU v Bratislave; odborný asistent, docent

Oblasti pedagogického pôsobenia:

 • Simulácia a modelovanie diskrétnych systémov (výrobných systémov)
 • Operačná analýza, optimalizácia
 • Teória rozhodovania a rozhodovacie modely
 • Technológia obrábania a montáže
 • Počítačová podpora manažérskych, technických a administratívnych činností
 • Programovanie

Oblasti vedeckého poznania:

 • Výskum v oblasti optimalizácie a simulácie diskrétnych dynamických systémov
 • Softvérová podpora v oblasti simulácie diskrétnych systémov
 • Automatizácia strojárskej výroby – výrobných procesov a systémov

Znalosť cudzieho jazyka:

 • ruský jazyk
 • anglický jazyk

Extenzívne ukazovatele vedeckej produktivity:

 • Monografie a kapitoly v monografiách:  3
 • VŠ učebnice a kapitoly vo VŠ učebniciach:  2
 • Pôvodné vedecké publikácie

         v domácich časopisoch:  5

         v zahraničných časopisoch:  7

         v zborníkoch z domácich konferencií:  13

         v zborníkoch zo zahraničných konferencií:  8

 • Odborné práce v časopisoch a zborníkoch:  6
 • Skriptá a učebné texty:  6
 • Citácie:  59

Účasť v projektoch podporovaných EÚ:

 • Projekt „Transfer poznatkov pre moderné automatizované výroby“ spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu; 2007-2008

Ďalšie ukazovatele vedeckej produktivity:

 • riešiteľ grantových úloh
 • zodpovedný riešiteľ a spoluriešiteľ výskumných úloh pre priemyselnú a podnikateľskú sféru
 • člen komisie pre obhajoby projektov dizertačných prác v odbore Strojárske technológie a materiály
 • člen komisie na vykonanie štátnych skúšok vo viacerých študijných odboroch inžinierskeho štúdia
 • člen komisie na vykonanie štátnych skúšok vo viacerých študijných odboroch bakalárskeho štúdia
 • vedúci bakalárskych a diplomových prác (doteraz pod jeho vedením bolo úspešne obhájených 43 diplomových a 21 bakalárskych prác)
 • oponent bakalárskych, diplomových a dizertačných prác
 • školiteľ doktorandov v študijnom odbore Strojárske technológie a materiály
 • člen a predseda sekcie fakultnej Študentskej vedeckej konferencie