Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Strojnícka fakulta STU v Bratislave zastúpená dekanom, so sídlom Nám. slobody 17, 812 31  Bratislava, v súlade s § 77 ods.1), ods.2) a ods.4) Zákona č.131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta zaradeného na fakulte:

1 pracovné miesto vysokoškolský učiteľ - docent pre oblasť vzdelávania/ študijný odbor Strojárstvo –zaradeného na Ústave výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality

Kvalifikačné predpoklady a požiadavky na funkčné miesto:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Stroje a zariadenia pre strojársku výrobu,
 • vysokoškolské vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Výrobné stroje a zariadenia,
 • vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore Výrobná technika alebo v príbuznom odbore
 • odborná prax min. 10 rokov,
 • vedecko-výskumná a publikačná činnosť v príslušnom odbore,
 • aktívna znalosť anglického jazyka.

Iné kritériá a požiadavky:

 • pedagogické skúsenosti – pedagogická prax min. 10 rokov, tvorba študijných materiálov, konzultácie pre študentov, vedenie prednášok, seminárov a cvičení z predmetov študijného programu Výrobné stroje a zariadenia; napr. Tekutinové systémy, Experimentálne metódy, Výrobná technika a systémy, aj v anglickom jazyku
 • skúsenosti s vedením a oponovaním záverečných prác 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia,
 • vedeckovýskumné skúsenosti, vedenie a riešenie vedecko-výskumných úloh podľa zamerania projektov, riešenie úloh v oblasti výrobných strojov, v oblasti tekutinových systémov a v oblasti environmentálnych technológií,
 • znalosť softvérov SolidWorks, Cosmos, FluidSim a ďalších, najmä v oblasti návrhu a dimenzovania častí výrobných a environmentálnych strojov,
 • technické skúsenosti a znalosti obsluhy obrábacích strojov, hydraulických lisov, laboratórnych prístrojov z oblasti výrobnej a environmentálnej techniky,

Ponúkaná tarifná mzda (brutto): 1250,00 eur/mesačne
Termín nástupu: 01.05.2020

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • štruktúrovaný životopis s prehľadom doterajšej odbornej praxe,
 • notársky overené kópie dokladov o VŠ vzdelaní (v prípade interného zamestnanca nie je podmienkou),
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • čestné vyhlásenie o bezúhonnosti,
 • vyplnená tabuľka plnenia kritérií na príslušné funkčné miesto docent v danej oblasti výskumu (plnenie v súčasnosti platných kritérií na vymenúvacie konanie),
 • prehľad publikačnej a vedecko-výskumnej činnosti a prehľad citácií (prípadne iné podklady slúžiace k overeniu plnenia kritérií na funkčné miesto docent).

Forma výberového konania:  písomná

 Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými dokladmi zasielajte na adresu Strojnícka fakulta STU v Bratislave, Útvar personálnych a sociálnych činností, Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava do 06.04.2020. Bližšie informácie na tel. č. 02/572 96 124, alebo 0907 897 176.

 

V Bratislave dňa 16.03.2020