Prejsť na obsah
Dianie na fakulte

V súlade § 54, zákona číslo 131/2002  Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamujeme, že obhajoba dizertačnej práce  Ing. Pavla Krausa

v študijnom programe:           Aplikovaná mechanika
študijný odbor:           5.1.7. Aplikovaná mechanika 

sa bude konať dňa 27.08.2018 o 10:00 hod.
na Strojníckej fakulte STU v Bratislave, Námestie Slobody 17, miestnosť č. 004.

Názov DP:      „Analýza vplyvu štrukturálno-termálnych efektov na dynamickú nestabilitu komponentov kotúčových bŕzd“

Oponenti dizertačnej práce:  

prof. Ing. Vladimír Kutiš PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav automobilovej mechatroniky
prof. Ing. Štefan Segľa, CSc., Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra aplikovanej mechaniky a strojného inžinierstva 

Školiteľ: 
prof. Ing. Miloš Musil, CSc.,  Strojnícka fakulta STU

Dizertačná práca je k nahliadnutiu na Oddelení pre vedu a výskum SjF STU v Bratislave.