Prejsť na obsah


Motivačné štipendium za študijné výsledky na strednej škole sa priznáva študentovi bakalárskeho študijného programu v prvom semestri prvého roku štúdia ak:
a) študijný priemer počas posledných troch rokov štúdia na strednej škole, ktorý nezahŕňa výsledky z maturitnej skúšky, bol najviac 1,20 vrátane,
b) študent úspešne vykonal maturitnú skúšku z matematiky,
c) študent začal študovať na vysokej škole po prvý raz.

Pre akademický rok 2019/2020 je výška štipendia 100 € mesačne. Štipendium sa poskytuje pravidelne v mesiacoch september 2019 až január 2020.

Viac informácií o motivačnom štipendiu za výštudijné výsledky na strednej skole v smernici dekana...