Prejsť na obsah
Uchádzači

Profil absolventa

tvoria poznatky z prenosu tepla, látky a hybnosti v jedno-, dvoj a trojfázových sústavách hlavne v sústavách typických pre chemické a potravinárske stroje a zariadenia. Absolvent je schopný zovšeobecňovať získané poznatky a formulovať ich v primeranej forme, dokáže rigorózne hodnotiť a porovnávať získané informácie z literatúry a vlastných experimentov. Ovláda metódy modelovania procesov a konštruovania novej a netradičnej procesnej techniky, uplatňuje špeciálne metódy skúmania a pozná a ovláda najmodernejšiu laboratórnu techniku na vlastný výskum a vývoj. Je schopný hodnotiť právne, environmentálne, bezpečnostné a ekonomické aspekty produkcie, skúmanej alebo vyvíjanej výroby, produktov, technológie a použitej procesnej techniky a je si vedomý spoločenských a morálnych súvislostí svojej profesie. Absolvent je kvalitne pripravený na uplatnenie sa pri samostatnom alebo tímovom riešení vedecko-výskumných a vývojových projektov v technologických a výrobných procesoch, pri návrhu strojov a zariadení v rôznych oblastiach hospodárstva, ale nájde uplatnenie aj v špecializovaných útvaroch štátnej správy hlavne v environmentálnej oblasti.
 
Garant: prof. Ing. Marián Peciar, PhD., marian.peciar@stuba.sk
 
Študijný poradca: prof. Ing. Marián Peciar, PhD., marian.peciar@stuba.sk

Charakteristika jednotiek študijného programu

V tab. C.2.1.1 sa nachádzajú odporúčané študijné plány pre dennú formu štúdia. Pre externú formu majú rovnaký obsah, len sú rozložené na 5 rokov.
Zoznam použitých skratiek:
     P     povinný predmet
     PV  povinne voliteľný predmet
     V    výberový predmet
     z     zápočet
     s      skúška
     ŠS   štátna skúška

Študijné plány ŠP procesná technika (3. stupeň)

V prvom semestri sú všetky predmety pre doktoranda povinné. V druhom semestri si doktorand vyberá jeden predmet z alternatívnej ponuky siedmych povinne voliteľných predmetov v nadväznosti na tému dizertačnej práce podľa odporúčania školiteľa. Tieto predmety poskytujú doktorandovi prehĺbenie vedomostí z problematiky odboru a sprostredkúvajú najnovšie svetové vedecké poznatky zo študovanej problematiky. V treťom semestri si doktorand vyberá jeden predmet z ponuky šiestich povinne voliteľných predmetov v nadväznosti na tému dizertačnej práce podľa odporúčania školiteľa. Tieto predmety umožňujú doktorandovi hlavne prehĺbenie vedomostí z moderných metód potrebných pre získanie, spracovanie a vyhodnotenie experimentálnych meraní zo študovanej problematiky. V zostávajúcich semestroch sa doktorand venuje výskumnej práci v rámci študovanej problematiky a vykonáva aj pedagogickú činnosť v určenom rozsahu hlavne v predmetoch blízkych študovanej problematike.