Prejsť na obsah
Uchádzači
Profil absolventa
Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti dimenzovania a konštrukčného návrhu strojových súčiastok, uzlov a komplexných technických systémov, s prihliadnutím na podmienky výroby, prevádzky a recyklovania. Osvojí si zásady samostatnej a tímovej vedeckej práce a vedecké formulovanie technického problému. Bude schopný vytvárať komplexné modely pre analýzu a syntézu strojových častí, tvorivo rozvíjať a využívať systémy počítačového návrhu a bude mať široké poznatky z metodiky konštruovania na úrovni súčasného vedeckého poznania. Získa znalosti o vlastnostiach moderných konštrukčných materiálov a bude ich vedieť uplatniť z hľadiska požiadaviek technológie, ekológie a ekonomiky. Získa vedomosti o optimalizačných metódach, o teórii podobnosti, plánovaní experimentu i stochastickom dimenzovaní a bude ich vedieť aplikovať pri riešení praktických úloh. Nájde uplatnenie ako vedúci vývoja, vedúci konštrukcie - hlavný konštruktér, vedúci odboru TPV, projektant, vývojový konštruktér.

Študijné plány
Odporúčané študijné plány študijného programu sú zostavené tak, aby ich absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia pre tretí stupeň štúdia. Študent externého štúdia absolvuje tie isté študijné jednotky ako študent denného štúdia s tým, že v študijnom pláne sa rozložia na 5 rokov. Štandardná záťaž študenta v dennej forme je 60 kreditov a v externej forme štúdia 36 kreditov za akademický rok.
Charakteristika jednotiek študijného programu
V tabuľke sa nachádzajú odporúčané študijné plány pre dennú formu štúdia. Pre externú formu majú rovnaký obsah, len sú rozložené na 5 rokov.
Zoznam použitých skratiek:
P povinný predmet
PV povinne voliteľný predmet
V výberový predmet
z zápočet
s skúška
ŠS štátna skúška
Študijné plány ŠP časti a mechanizmy strojov (3. stupeň)


Typ
Názov predmetu Kredity Rozsah výučby Ukončenie
1. nominálny ročník
Semester 1
 
P Projekt I 8 0-2 z
P Teória a metodológia navrhovania častí a mechanizmov strojov. 8 2-0 s
P Odborná angličtina, resp. iný cudzí jazyk 6 2-0 z
P Pedagogická činnosť 0 0-4 z
PV1 Predmet ŠP (1 zo zoznamu PV1) 8 2-0 s
Spolu   30    
  Zoznam predmetov PV1:      
PV1 Vybrané state z matematiky 8 2-0 s
PV1 Aplikácia nekonvenčných materiálov 8 2-0 s
PV1 Optimalizačné metódy 8 2-0 s
PV1 Vybrané state z aplikovanej mechaniky 8 2-0 s
Semester 2  
P Projekt II 8 0-2 z
P Odborný cudzí jazyk 6 2-0 s
P Pedagogická činnosť 0 0-4 z
PV2 Predmet ŠP (zo zoznamu PV2) 8 2-0 s
PV2 Predmet ŠP (zo zoznamu PV2) 8 2-0 s
  Spolu 30    
  Zoznam predmetov PV2:      
PV2 Vybrané state z častí strojov 8 2-0 s
PV2 Tribológia – teória a aplikácia 8 2-0 s
PV2 Vybrané state z aplikovanej štatistiky 8 2-0 s
PV2 Experimentálne metódy a spracovanie meraných objektov 8 2-0 s
PV2 Plánovanie experimentu 8 2-0 s
2. nominálny ročník
Semester 3
       
P Písomná práca k dizertačnej skúške 20 0-2 z
P Pedagogická činnosť 0 0-4 z
PV3 Predmet ŠP (zo zoznamu PV3) 10 2-0 s
  Spolu 30    
  Zoznam predmetov PV3:      
PV3 Prevádzková pevnosť a životnosť strojov 10 2-0 s
PV3 Kompozitové konštrukcie 10 2-0 s
Semester 4        
P Projekt III 30 0-2 z
P Pedagogická činnosť 0 0-4 z
  Spolu 30    
3. nominálny ročník
Semester 5
 
P Projekt IV 30 0-2 z
P Pedagogická činnosť 0 0-4 z
  Spolu 30    
Semester 6  
P Dizertačná práca 30   z
P Pedagogická činnosť 0 0-4 z
  Spolu 30 0-4  
Osobitné charakteristiky študijného programu nie sú.