Prejsť na obsah
Uchádzači

Profil absolventa:

Absolvent získa vedomosti z predmetov všeobecného technického vzdelania v rámci študijného odboru Dopravné stroje a zariadenia, má ucelený prehľad o strojárskej výrobe a jej riadení, odborné poznatky z oblastí so zameraním na motorové vozidlá, spaľovacie motory a mobilné pracovné stroje. Získa poznatky z oblasti hodnotenia kvality a skúšobníctva v dopravnej technike a mobilných pracovných strojoch a plnenia legislatívnych požiadaviek kladených na produkty študijného zamerania. Skupina špecializovaných teoretických a odborných predmetov dáva absolventovi variabilnosť uplatnenia ich obsahu v praxi, najmä so zameraním na technickú činnosť v konštruovaní produktov dopravnej techniky a pracovných strojov, na vyššiu úroveň riadenia prevádzky dopravnej techniky, skúšobníctva, riadenie servisnej a poradenskej činnosti.

Absolvent študijného programu nachádza široké uplatnenie vo všetkých sférach národného hospodárstva, keďže návrh dopravných prostriedkov a manipulácia s nimi je významnou integrálnou súčasťou všetkých výrobných procesov a obslužných systémov. Absolvent má profesijné predpoklady pracovať vo výskumných a projekčných inštitúciách, ako aj v strojárskych podnikoch orientovaných na výrobu dopravnej a manipulačnej techniky. Nájde uplatnenie v sektoroch výroby automobilov, energetických a mobilných pracovných strojov od dodávateľov komponentov, systémov a modulov až po finálnych výrobcov a služby.

učebné plány: I-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje