Prejsť na obsah
Uchádzači

A/ ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Na tejto webovej stránke si môžete podať elektronickú prihlášku
(ďalej iba e-prihlášku) na štúdium na STU.

E-prihláška je plnohodnotná prihláška na štúdium rovnako ako prihláška v papierovej forme.

Skôr ako sa prihlásite prečítajte si informácie o bakalárskom štúdiu a podmienky prijatia na SjF STU

1. Som nový používateľ systému e-prihlášok a nepoznám preto svoj login ani heslo na prístup do spomínaného systému. V takomto prípade Vám bude založená nová evidencia Vašich e-prihlášok a vygenerované prihlasovacie údaje na prístup k nej. Pokiaľ patríte do tejto skupiny uchádzačov o štúdium, použite na vstup do systému nasledujúci odkaz:
Vstúpiť do systému e-prihlášok ako nový užívateľ (prvý krát sa prihlasujem)

2. Už som užívateľom systému e-prihlášok poznám teda svoje prihlasovacie meno a heslo na vstup do prostredia evidencie e-prihlášok V takomto prípade použite na vstup do systému e-prihlášok nasledujúci odkaz. Ak ste zabudli svoje prihlasovacie údaje, postupujte ako užívateľ 1. skupiny viď vyššie (už skoršie založené prihlášky sú pre Vás ďalej nedostupné). V prípade zaplatenia manipulačných poplatkov za Vaše e-prihlášky kontaktujte príslušné študijné oddelenie za účelom zmeny hesla.
Vstúpiť do systému e-prihlášok ako užívateľ e-prihlášok

B/ ĎALŠIE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
1. V časti osobné údaje a adresy uchádzačov treba postupne zadávať všetky požadované údaje, pokiaľ nie je sekcia označená za kompletnú.
2. V časti známky za strednú školu vypíšte známky z výročných vysvedčení v súlade s nasledujúcimi inštrukciami:

  • Ak maturujete v r. 2017 na štvorročnej strednej škole, vypíšte známky za 1. – 3. ročník strednej školy do stĺpcov I. – III. (polročné vysvedčenie zo 4. ročníka strednej školy NEVYPISUJTE!)
  • Ak maturujete v r. 2017 na päťročnej strednej škole, alebo na následnom nadstavbovom štúdiu vypisujete známky za 2. – 4. ročník do stĺpcov I. – III.
  • Do stĺpca IV. nevypisujte polročné vysvedčenie, po ukončení ročníka sa tam doplnia koncoročné známky z posledného ročníka.

Ak ste maturovali pred r. 2017, vypisujete koncoročné známky za štyri ročníky z výročných vysvedčení do stĺpcov I. – IV. a výsledok maturitnej skúšky do príslušného formulára

3. Úroveň maturitnej skúšky s hodnotou stará vyberajte v prípade, že ste vykonali maturitnú skúšku v dobe, kedy neprebiehalo rozlíšenie podľa úrovní. Známka sa vypisuje do posledného stĺpca.

4. Tlač a následné odoslanie vytlačenej e-prihlášky sú nevyhnutnými podmienkami pre úspešne podanie e-prihlášky na štúdium na STU. Prostredníctvom ikonky tlačiarne v stĺpci Tlač e-prihlášky máte možnosť kompletnú e-prihlášku vytlačiť a následne poslať na študijné oddelenie SjF STU.

Po vytlačení e-prihlášky je bezpodmienečne nutné podpísať všetky jej strany na miestach k tomu určených a druhú stranu so známkami nechať potvrdiť zodpovednou osobou na strednej škole. Pokiaľ existujú dôvody, ktoré Vám neumožňujú overiť zostavu známok na strednej škole, priložte k zostave známok notársky overené kópie vysvedčení. Vytlačenie a odoslanie e-prihlášky na študijné oddelenie SjF STU musí prebehnúť najneskôr do 31. mája 2017. Pokiaľ Vaša e-prihláška nebude vo vytlačenej forme zaslaná na študijné oddelenie fakulty a nebude uhradený správny poplatok vo výške 20,- € (ak použijete elektronickú prihlášku), nebude považovaná za riadne podanú!

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA NA SjF STU v BRATISLAVE