Prejsť na obsah
Uchádzači

Informácia o prijímacom konaní pre uchádzačov o bakalárske štúdium na akademický rok 2018/2019

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je podľa zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Strojnícka fakulta STU v akademickom roku 2018/2019 otvára dennú formu bakalárskeho štúdia.  

Externá forma štúdia (4-ročné štúdium) sa v akademickom roku 2018/2019 neotvára.

 • Termín podania prihlášky: do 31. marca 2018
 • Poplatok za prijímacie konanie pre dennú formu štúdia:
  20 € -  uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v štátnom jazyku),
  25 € - uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v cudzom - anglickom jazyku),
 • Prijíma sa na základe študijných výsledkov na strednej škole
 • Zaslanie všetkých povinných príloh vrátane prihlášky: do 12. júna 2018
 • Termín zasadnutia prijímacej komisie: 19. jún 2018
 • Uchádzači o bakalárske štúdium v prihláške uvedú najviac tri  študijné programy, o ktoré sa chcú uchádzať 

Ponuka študijných programov uskutočňovaných v štátnom jazyku, na ktoré si môžete podať prihlášku:

Denná forma štúdia, prezenčná metóda (3-ročné štúdium)

Ponuka študijných programov uskutočňovaných v cudzom (anglickom) jazyku, na ktoré si môžete podať prihlášku:

Denná forma štúdia, prezenčná metóda (3-ročné štúdium):

Uchádzač o štúdium si môže podať len jednu prihlášku na najviac tri  študijné programy z ponuky študijných programov.

Ak má uchádzač záujem pri voľbe študijného programu uviesť aj alternatívny študijný program, v spodnej časti stránky (e-prihláška) s informáciou o kompletnosti prihlášky v časti Dosiaľ neprevedené prihlášky kliknutím na hrubú šípku Údaje o prihláške môže v položke Alternatívny typ prijímacieho konania A, B  zvoliť ešte ďalšie študijné programy. V prípade prekročenia kapacitného limitu zvoleného hlavného študijného programu,  môže byť uchádzačovi ponúknuté štúdium v Alternatívnom študijnom programe typu A alebo B.

Ak uchádzač pošle na svoje meno nesprávne dve a viac prihlášok + uhradí za každú prihlášku zvlásť manipulačný poplatok - bude kontaktovaný a vyzvaný k úprave. V tomto prípade je manipulačný poplatok za každú ďalšiu podanú prihlášku NEVRATNÝ!

Prihláška (vlastnoručne podpísaná) musí obsahovať:

 • životopis (vlastnoručne podpísaný)
 • v prihláške vypísané známky z koncoročných vysvedčení (za 1. až 4. ročník, v prípade 5-ročného štúdia za 2. až 5.ročník), doložené overenými fotokópiami vysvedčení  + maturitného vysvedčenia nasledovne:
  • uchádzači, ktorí maturujú v roku 2018  – vypisujú do prihlášky známky (+priemery) z výročných vysvedčení (za 1. až 3., príp. 2. až 4. ročník, ktoré dajú potvrdiť v škole (pečiatka a podpis zástupcu strednej školy + podpis uchádzača). Overenú kópiu výročného vysvedčenia za posledný rok štúdia t.j. 4., príp. 5. ročník, spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia, je potrebné poslať bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 12. júna 2018
  • uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2018  – priložia k prihláške notársky príp. matrikou overené kópie stredoškolských výročných vysvedčení (1. až 4., príp. 2. až 5. roč.) + overenú kópiu maturitného vysvedčenia 
  •  zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, doložia  potvrdenie o rovnocennosti maturitného vysvedčenia , resp. rozhodnutie o uznaní absolvovanej strednej školy v zahraničí (notársky overenú kópiu) a ekvivalenciu známok udelených zahraničnou školou 
  • kópiu dokladu o zaplatení manipulačného poplatku za prijímacie konanie

Lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške!
Nekompletné prihlášky budú vyradené z prijímacieho konania!

Poplatok za prijímacie konanie:

 • Poplatok za prijímacie konanie na dennú formu štúdia:  
  20 € -  uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v štátnom jazyku),
  25 € - uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v cudzom - anglickom jazyku),

Držiteľom čestných prihlášok (finalisti Strojárskej olympiády) a účastníkom akcie Formula okolo Slovenska bude manipulačný poplatok za príjmacie konanie odpustený po predložení čestnej prihlášky ako prílohy k E-prihláške.

Správny poplatok je potrebné uhradiť bezhotovostným bankovým prevodom na účet STU. Pri platbe je bezpodmienečne nutné uviesť hodnotu variabilného symbolu v tvare, ktorý  vygeneroval informačný systém prihlášky. Prijatie Vašej platby si potom môžete skontrolovať v evidencii e-prihlášok v sekcii: Zaplatené.

  Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
  Adresát: Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 81231 Bratislava
  Číslo účtu: IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
  SWIFT BIC: SPSRSKBA
  Variabilný symbol:  elektronickej prihlášky variabilný symbol generuje informačný systém prihlášky 
  Konštantný symbol: pre platbu prevodom: 0558  

  Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
  Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
  IBAN kód: SK0981800000007000341800
  SWIFT kód: SPSRSKBA

  Prijímacie konanie:

  Prijíma sa na základe študijných výsledkov na strednej škole.
  V bodovom hodnotení výsledkov dosiahnutých uchádzačom na strednej škole sú obsiahnuté:
  študijný priemer počas celého stredoškolského štúdia, výsledok maturity,  priemerná známka z profilujúcich predmetov – matematika a  fyzika, výsledku z maturitnej skúšky z matematiky a iné aktivity.
  Dekan fakulty určí, do akej bodovej hodnoty možno uchádzačom odpustiť prijímaciu skúšku.

  Prijímacia skúška pre pozvaných uchádzačov pozostáva z testov stredoškolskej matematiky a fyziky.

  Uchádzači so špecifickými potrebami:

  Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb  určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky doručí uchádzač so špecifickými potrebami spolu s písomnou prihláškou na štúdium. 

  Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky

  Koordinátor pre zdravotne postihnutých:
  Mgr. Alena Cepková, PhD.
  tel.: +421 908 769 899
  e-mail: alena.cepkova@stuba.sk

  Poznámka:

  Úroveň maturitnej skúšky s hodnotou „nešpecifikovaná" vyberajte v prípade,  že ste vykonali maturitnú skúšku v dobe, kedy neprebiehalo rozlíšenie podľa úrovní.  Známka sa vypisuje do posledného stĺpca Interná časť - známka.

  Počty prijímaných študentov:

  Študijný program

  Forma / metóda štúdia

  Počty prijímaných študentov

  aplikovaná mechanika a mechatronika

  denná / prezenčná

  80

  automatizácia a informatizácia strojov a procesov

  denná / prezenčná

  55

  automobily a mobilné pracovné stroje

  denná / prezenčná

  160

  energetické stroje a zariadenia

  denná / prezenčná

  35

  environmentálna výrobná technika

  denná / prezenčná

  35

  meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

  denná / prezenčná

  35

  strojárske technológie a materiály

  denná / prezenčná

  35

  technika ochrany životného prostredia 

  denná / prezenčná

  35

  Spolu

  denná / prezenčná

  470

   

   

   

  Študijný program uskutočňovaný
  v cudzom (anglickom) jazyku

  Forma / metóda štúdia

  Počty prijímaných študentov

  aplikovaná mechanika a mechatronika

  denná / prezenčná

  15

  automobily a mobilné pracovné stroje

  denná / prezenčná

  15

  meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

  denná / prezenčná

  15

  Spolu

  denná / prezenčná

  45

  Naša kontaktná adresa:
  Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  Útvar pedagogických činností 
  Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1
  Tel.: + 421 2 57296 198
  E-mail: nadezda.svancarova@stuba.sk
  Internet: http://www.sjf.stuba.sk