Prejsť na obsah
Študenti

HARMONOGRAM  zápisov na štúdium na SjF STU v Bratislave v akademickom roku 2019/2020

Zápisy

1. ročník inžinierskeho štúdia (IŠ) 17.06.2019

1. ročník bakalárskeho štúdia (BŠ) 25.06.2019

Elektronický zápis do 2. a 3. ročníka BŠ a 2. ročníka IŠ  15.07.2019 – 31.08.2019

Odovzdávanie a preberanie dokladov

1. ročník BŠ                                                 03.09.2019

1. ročník IŠ                                                  04.09.2019

2. + 3. ročník BŠ (po vykonaní e-zápisu) 05.09.2019

2. ročník IŠ (po vykonaní e-zápisu)          09.09.2019


Slávnostné otvorenie ak. roku 2018 – 2019
Imatrikulácia študentov 1. ročníka BŠ

17.09.2018
17.09.2018
   

Prvý semester 

 
Všetky ročníky a formy BŠ a IŠ 17.09.2018 – 02.02.2019
Výučba 17.09.2018 – 15.12.2018
Zimné prázdniny 27.12.2018 – 31.12.2018
Skúškové obdobie prvého semestra 17.12.2018 – 02.02.2019
Jarné prázdniny 04.02.2019 – 09.02.2019
 
Druhý semester  
1. a 2. roč. BŠ – denná forma, 1. ročník IŠ 11.02.2019 – 31.08.2019
Výučba 11.02.2019 – 11.05.2019
Skúškové obdobie druhého semestra 13.05.2019 – 29.06.2019
Letné prázdniny 01.07.2019 – 31.08.2019
   
3. ročník BŠ – denná forma 11.02.2019 – 05.04.2019
Výučba 11.02.2019 – 05.04.2019
Skúškové obdobie  08.04.2019 – 24.05.2019
Odovzdanie bakalárskej práce    do 24.05.2019
Príprava na štátnu skúšku 27.05.2019 – 31.05.2019
Štátne skúšky 03.06.2019 – 05.06.2019
Promócie 18.06.2019
   
2. ročník IŠ 11.02.2019 – 05.04.2019
Výučba   11.02.2019 – 05.04.2019
Skúškové obdobie 08.04.2019 – 24.05.2019
Odovzdanie diplomovej práce do 24.05.2019
Príprava na štátnu skúšku 27.05.2019 – 04.06.2019
Štátne skúšky 05.06.2019 – 07.06.2019
Promócie 21.06.2019
  

Ďalšie aktivity

Fakultné kolo Študentskej vedeckej Konferencie 09.04.2019

Prax v bakalárskom štúdiu (povinná)

Výrobno-odborná prax na konci 2. ročníka BŠ 6 týždňov

Povinnú prax treba absolvovať v priebehu prázdnin po 2. ročníku. Prax si zabezpečí každý študent individuálne. O vykonaní praxe je potrebné doniesť doklad, kde bude uvedený opis činností, ktoré praktikant vykonával. Zápočet praxe zapíše do AIS na základe písomných potvrdení poverený pracovník z ústavu garantujúceho študijný program.

Prax v inžinierskom štúdiu (povinná)

Odborná prax na konci 1. ročníka IŠ 5 týždňov

Študenti na konci 1. ročníka inžinierskeho štúdia absolvujú 5 - týždňovú odbornú prax v strojárskom podniku, kde si majú overiť a doplniť základné vedomosti z technologických a konštrukčných predmetov. Organizačne môže zabezpečiť odbornú prax ústav garantujúci študijný program. Odbornú prax vykonajú študenti pod vedením určeného odborníka z príslušného podniku. Poverený pracovník ústavu potvrdí študentovi absolvovanie praxe do AIS na základe študentom vypracovanej "Správy z odbornej praxe" v rozsahu cca 5 strán, kde študent uvedie všetky podstatné informácie o náplni a priebehu praxe.

Exkurzia (povinná)

V 1. ročníku IŠ 1 týždeň

Zimné telovýchovné sústredenie (nepovinné) 

V priebehu bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia 1 týždeň

Letné telovýchovné sústredenie (nepovinné)      

V priebehu bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia 1 týždeň