Prejsť na obsah
Študenti

HARMONOGRAM BAKALÁRSKEHO A INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2017-2018

Zápisy študentov do AR 2018/2019

 

Denná forma štúdia – bakalárske štúdium

 

1. ročník bakalárskeho štúdia (BŠ)

02.07.2018 - 03.07.2018 (1.kolo)

16.08.2018 (2.kolo) + individuálne aj počas prázdnin

2. ročník BŠ

E-zápis od 16.07. 2018 – 31.08.2018

3. ročník BŠ

Denná forma štúdia – inžinierske štúdium

E-zápis: od 16.07.2018 do 31.08.2018  - (Až po zapísaní povinnej odbornej praxe do AIS!!!)

1.ročník inžinierskeho štúdia (IŠ)

25.06.2018  - Absolventi SjF STU v AR 2017/2018

16.08.2018 – z iných VŠ a ostatní + individuálne aj počas prázdnin

2. ročník IŠ                             

E-zápis: od 16.07.2018 do 31.08.2018  - (Až po zapísaní povinnej odbornej praxe do AIS!!!)

Po elektronickom zápise študent odovzdá materiály podľa pokynov ÚPČ a zároveň si prevezme potvrdenie o štúdiu a prolongačnú známku

05.09.2018 - 07.09.2018

 

 

Slávnostné otvorenie AR 2018/2019
Imatrikulácia študentov 1. ročníka BŠ

17.09.2018 
17.09.2018

 

Zápisy 2017-2018
 
Denná forma štúdia  
1. ročník bakalárskeho štúdia (BŠ) 21.08.2017 - 23.08.2017
2. ročník BŠ 04.09.2017
3. ročník BŠ 05.09.2017
1. ročník inžinierskeho štúdia (IŠ) 24.08.2017 - 25.08.2017
2. ročník IŠ                              06.09.2017

Elektronický zápis do 2. a 3. ročníka BŠ a 2. ročníka IŠ, 1. fáza

Elektronický zápis do 2. a 3. ročníka BŠ a 2. ročníka IŠ, 2. fáza

Po elektronickom zápise študent odovzdá materiály podľa pokynov ÚPČ

01.07.2017 – 12.08.2017


26.08.2017 – 31.08.2017


do 08.09.2017 (mimo termínov zápisov)

Slávnostné otvorenie ak. roku 2017 – 2018
Imatrikulácia študentov 1. ročníka BŠ

18.09.2017 
18.09.2017
   

Prvý semester 

 
Všetky ročníky a formy BŠ a IŠ 18.09.2017 – 03.02.2018
Výučba 18.09.2017 – 15.12.2017
Zimné prázdniny 23.12.2017 – 30.12.2017
Skúškové obdobie prvého semestra 18.12.2017 – 03.02.2018
Jarné prázdniny 05.02.2018 – 09.02.2018
 
Druhý semester  
1. a 2. roč. BŠ – denná forma, 1. ročník IŠ 12.02.2018 – 31.08.2018
Výučba 12.02.2018 – 11.05.2018
Skúškové obdobie druhého semestra 14.05.2018 – 29.06.2018
Letné prázdniny 02.07.2018 – 31.08.2018
   
3. ročník BŠ – denná forma 12.02.2018 – 13.06.2018
Výučba 12.02.2018 – 06.04.2018
Skúškové obdobie  09.04.2017 – 25.05.2018
Odovzdanie bakalárskej práce    do 28.05.2018
Príprava na štátnu skúšku 29.05.2018 – 10.06.2018
Štátne skúšky 11.06.2018 – 13.06.2018
Promócie 26.06.2018
   
2. ročník IŠ 12.02.2018 – 15.06.2018
Výučba   12.02.2018 – 06.04.2018
Skúškové obdobie 09.04.2017 – 25.05.2018
Odovzdanie diplomovej práce do 28.05.2018
Príprava na štátnu skúšku 29.05.2018 – 12.06.2018
Štátne skúšky 13.06.2018 – 15.06.2018
Promócie 29.06.2018
  

Ďalšie aktivity

Fakultné kolo Študentskej vedeckej Konferencie 11.04.2018

Prax v bakalárskom štúdiu (povinná)

Výrobno-odborná prax na konci 2. ročníka BŠ 6 týždňov

Povinnú prax treba absolvovať v priebehu prázdnin po 2. ročníku. Prax si zabezpečí každý študent individuálne. O vykonaní praxe je potrebné doniesť doklad, kde bude uvedený opis činností, ktoré praktikant vykonával. Zápočet praxe zapíše do AIS na základe písomných potvrdení poverený pracovník z ústavu garantujúceho študijný program.

Prax v inžinierskom štúdiu (povinná)

Odborná prax na konci 1. ročníka IŠ 5 týždňov

Študenti na konci 1. ročníka inžinierskeho štúdia absolvujú 5 - týždňovú odbornú prax v strojárskom podniku, kde si majú overiť a doplniť základné vedomosti z technologických a konštrukčných predmetov. Organizačne môže zabezpečiť odbornú prax ústav garantujúci študijný program. Odbornú prax vykonajú študenti pod vedením určeného odborníka z príslušného podniku. Poverený pracovník ústavu potvrdí študentovi absolvovanie praxe do AIS na základe študentom vypracovanej "Správy z odbornej praxe" v rozsahu cca 5 strán, kde študent uvedie všetky podstatné informácie o náplni a priebehu praxe.

Exkurzia (povinná)

V 1. ročníku IŠ 1 týždeň

Zimné telovýchovné sústredenie (nepovinné) 

V priebehu bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia 1 týždeň

Letné telovýchovné sústredenie (nepovinné)      

V priebehu bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia 1 týždeň

učebné plány - Akademický rok 2017/2018 pre inžinierov a bakalárov na stiahnutie - TU