Prejsť na obsah
Študenti

E - zápis pre študentov, ktorí pokračujú v štúdiu vo vyšších ročníkoch

E - zápis do vyššieho ročníka  môžete vykonať v AIS

do   18.09.2020

V prípade akýchkoľvek otázok s vykonaním e-zápisu kontaktujte: marianna.frajkova@stuba.sk

E-zápis do vyšších ročníkov  môžu vykonať len tí študenti, ktorí splnili podmienky pre pokračovanie v štúdiu, t.j.

 • získali minimálne 20 kreditov v AR 2019/2020
 •                pokiaľ mal študent v  AR 2019/2020 druhý zápis akéhokoľvek predmetu a nemá v AIS zapísané konečné hodnotenie, nie je možné uskutočniť zápis (aj po získaní 20 kreditov).

Podrobný postup – NÁVOD - nájdete TU


  Študenti pred vykonaním E - zápisu do 3.roč. bakalárskeho štúdia a 2.roč. inžinierskeho štúdia MUSIA  mať v AIS zapísané hodnotenie z Odbornej praxe  !!!

  Študijný program – bakalárske štúdium Zapisuje predmet Výrobno-odborná prax
  B-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov Ing. Zuzana Peciarová,  zuzana.peciarova@stuba.sk
  B-AMAM, B-AMAMxA  aplikovaná mechanika a mechatronika Ing. Jana Harakaľová jana.harakalova@stuba.sk
  B-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje Ing. Peter. Petrák, CSc.  peter.petrak@stuba.sk
  B-MMKS meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

  B-ESZ energetické stroje a zariadenia

  prof. Ing. Stanislav Ďuriš, PhD. stanislav.duris@stuba.sk


  Ing. Jaroslav Šustek, PhD.  jaroslav.sustek@stuba.sk

    doc. Ing. František Ridzoň, PhD.    frantisek.ridzon@stuba.sk
  B-EVT environmentálna výrobná technika Ing. Andrej Červeňan, PhD. (andrej.cervenan@stuba.sk)
  B-STAM strojárske technológie a materiály prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.  ernest.gondar@stuba.sk
  B-TOZP technika ochrany životného prostredia prof. Ing. Marián Peciar, PhD. - marian.peciar@stuba.sk
    doc. Ing. Roman Fekete, PhD. - roman.fekete@Stuba.sk
  B-PTDVT – prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky doc. Ing. Ľuboš Magdolen, CSc. lubos.magdolen@stuba.sk
  Študijný program – inžinierske štúdium Zapisuje predmet Odborná prax
  I-AISP automatizácia a informatizácia strojov a procesov Ing. Zuzana Peciarová,  zuzana.peciarova@stuba.sk
  I-AMAM, I-AMAMxA aplikovaná mechanika a mechatronika Ing. Jana Harakaľová jana.harakalova@stuba.sk
  I-AMPS automobily a mobilné pracovné stroje Ing. P. Petrák, CSc.  peter.petrak@stuba.sk
    prof. Ing. L. Gulan, PhD. ladislav.gulan@stuba.sk
  I-ESZ energetické stroje a zariadenia doc. Ing. František Ridzoň, PhD.    frantisek.ridzon@stuba.sk
    Ing. Jaroslav Šustek, PhD.  jaroslav.sustek@stuba.sk
  I-EVT environmentálna výrobná technika PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD. (ingrid.souckova@stuba.sk).
  I-CHPZ chemické a potravinárske stroje a zariadenia prof. Ing. Marián Peciar, PhD. - marian.peciar@stuba.sk
    doc. Ing. Roman Fekete, PhD. - roman.fekete@Stuba.sk
  I-MESK meranie a skúšobníctvo Ing. Zuzana Peciarová,  zuzana.peciarova@stuba.sk
  I-STAM strojárske technológie a materiály prof. Ing. Pavol Švec, PhD. pavel.svec@stuba.sk
  I-VSMK výrobné systémy a manažérstvo kvality doc. Ing. Peter Križan, PhD. peter.krizan@stuba.sk

  E-zápis do 3.roč. bakalárskeho štúdia a do 2.roč. ínžinierskeho štúdia VYKONAJTE až po zapísaní povinnej odbornej praxe do AIS!!

  (povinná odborná prax – 2 týždne – upravená dĺžka z dôvodu pandémie COVID-19)

  Študenti, ktorí splnili podmienky pre pokračovanie v štúdiu, vykonali e-zápis, sa dostavia na ÚPČ – Kontaktné centrum v dňoch od 22.09.2020 – 24.09.2020 v čase úradných hodín k odovzdaniu povinných dokladov a zároveň si prevezmú potvrdenie o štúdiu a prolongačnú známku, príp. preukaz.

  Uvedené termíny sa týkajú študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa, ktorí študujú v SLOVENSKOM JAZYKU!

  Na zápis si PRINESIETE  (v dňoch 22.09.-24.09.2020 – ÚPČ – Kontaktné centrum):

  1/ Vyplnené tlačivo

  a) Čestné prehlásenie študenta o štúdiu (v prípade, že v Čestnom vyhlásení uvádzate, že ste platili na inej VŠ, je nutné priniesť doklad o platbe)

  Alebo:

  b) Čestné prehlásenie študenta o štúdiu na VS – v slovensko-anglickom jazyku jazyku  (pre študentov, ktorí nie sú občanmi SR alebo nemajú trvalý pobyt v SR)

  2/ Žiadosť o výnimku z počtu zapísaných kreditov – žiadosť si podáva študent, ktorý si zapísal predmety za viac ako 90 kreditov

  Pri zápise budete podpisovať prezenčné listiny (BOZP, Ochrana pred požiarmi), preto je potrebné bezpodmienečne si pred zápisom preštudovať informácie na našej web stránke v záložke: Uchádzač – Prijímacie konanie – Školenie BOZP a Ochrany pred požiarmi

  Dôležité!

  Úradné hodiny počas hlavných letných prázdnin sú z dôvodu pandémie COVID-19 ZRUŠENÉ až do odvolania!!!

  V prípade potreby kontaktujte svoju študijnú referentku prostredníctvom e-mailu.

  Upozornenie pre všetkých študentov!

  Je nutné, aby ste si skontrolovali v AIS po zápise - po 01.09.2020 t.j. AR 2020/2021: 

  OSOBNÉ ÚDAJE  a potvrdili správnosť!

  Tatiež je nutné, aby ste mali v AIS vložené  ČÍSLO  ÚČTU  (účet aktívny!!!).

  V prípade nesplnenia týchto povinností, Vám referentka ÚPČ nebude môct  vydať potvrdenie o štúdiu ani prolongačnú známku!