Prejsť na obsah
Fakulta

K bodu 5

            Predseda VR predložil návrh na začatie habilitačného konania na získanie vedecko-pedagogického titulu docent Ing. Štefana Guželu, PhD. v študijnom odbore 5.2.49 Procesná technika na SjF STU v Bratislave. Po diskusii prijala VR uznesenie:

 

Uznesenie č. 54

            Vedecká rada Strojníckej fakulty STU v Bratislave súhlasí so začatím habilitačného konania a s návrhom zloženia komisie a oponentov pre habilitačné konanie za docenta Ing. Štefana Guželu, PhD. v študijnom odbore 5.2.49 Procesná technika.

 

Habilitačná komisia:

Predseda:       

prof. Ing. Marián Peciar, PhD.             SjF STU v Bratislave

Členovia:         

doc. Ing. Tomáš Jirout, PhD.               FS ČVUT v Prahe, ČR

doc. Ing. Ľubomír Javorek, PhD.          FEVT TU Zvolen

 

Náhradný člen: 

Ing. Mikuláš Varga, CSc.                     Slovnaft a.s. Bratislava

Oponenti:        

prof. Ing. František Rieger, DrSc.         FS ČVUT v Prahe, ČR

doc. Ing. Tomáš Svěrák, PhD.              Fakulta chemická,  VUT Brno

doc. Ing. Jozef Černecký, PhD.             FEVT TU Zvolen

 

Vedeckou radou odporúčaná téma habilitačnej prednášky:

 

„Určenie sily potrebnej k pohybu plochej lopatky vrstvou partikulárnej látky.“

 

Výsledky hlasovania:

 

počet členov VR SjF STU           33

počet prítomných členov VR       27

počet hlasujúcich členov VR       27

počet kladných hlasov                27

počet záporných hlasov              0

počet neplatných hlasov             0

 

Výsledky hlasovania o téme habilitačnej prednášky:

 

počet hlasov za tému č.1:          2

počet hlasov za tému č.2:          21

počet hlasov za tému č.3:          3