Prejsť na obsah
Fakulta

Habilitačné konanie

Publikačná činnosť

Pedagogická činnosť

Plnenie kritérií

Vedecko-výskumný profil

Zloženie vedeckej rady

Prerušenie habilitačného konania od 5.6.2013, lehota na odstránenie nedostatkov žiadosti do 15.9.2013

Nové podklady predložené po prerušení habilitačného konania:

Vedecko-výskumný profil

Publikačná činnosť

Pedagogická činnosť

Prezenčná listina VR zo dňa 1.10.2013

rozhodnutie o ukončení habilitačného konania

Obnovenie habilitačného konania ku dňu 15.6.2015

Plnenie kritérií

pedagogická činnosť

vedecko-výskumný profil

zloženie vedeckej rady

prezenčná listina VR dňa 29.9.2015

uznesenie vedeckej rady dňa 29.9.2015

Oznam:

Dekan Strojníckej fakulty STU v Bratislave oznamuje, že v rámci habilitačného konania Ing. Vladimíra Chmelka, PhD., pracovníka Strojníckej fakulty STU v Bratislave, sa dňa 10. novembra 2015 o 8:00 hod. v miestnosti 004 SjF STU v Bratislave, Nám. Slobody 17, uskutoční obhajoba habilitačnej práce „Vrubové účinky v prevádzke strojov a konštrukcií”a o 11:30 hod. habilitačná prednáška: “Meranie zaťažovacích procesov reálnej prevádzke konštrukcií“v miestnosti 023.“

Posudky:

prof. Ing. Milan Sága, CSc.                                                   

doc. Ing. Miloslav Kepka, CSc.                      

doc. Ing. Peter Polák, PhD.

rozhodnutie vedeckej rady zo dňa: 10.11.2015

prezenčná listina vedeckej rady zo dňa 10.11.2015