Prejsť na obsah
Fakulta

Zavedenie elektronického dochádzkového systému - EDS v rámci Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Prístup zamestnancov pre prezeranie dochádzky

Tento prístup je určený pre zamestnancov fakulty na prezeranie a kontrolu svojej vlastnej dochádzky. Po vstupe sa otvorí stránka s prihlasovacím oknom. Prihlasovacím menom je vaše osobné číslo zamestnanca. Počiatočné heslo je nastavené tiež osobné číslo. Toto je potrebné po prvom prihlásení zmeniť. Zmenu urobíte cez ikonu kľúčikov v menu stránky. Pri prvotnom spustení stránky je potrebné mať nainšalovaný klient JAVY min. verzie 7 alebo novší.

Vstup:  Prezeranie dochádzky (iba prehliadač Internet Explorer ! )

Prístup pre poverené osoby a vedúcich zamestnancov

Tento prístup je určený pre pracovníkov poverených evidenciou dochádzky a vedúcich zamestnancov pracovísk fakulty. Prístup umožňuje prezeranie, úpravu a schvaľovanie dochádzkových dát zamestnancov pracovísk fakulty, podľa pridelených oprávnení. Pre funkčnosť aplikácie klienta dochádzky je potrebné mať v počítači nainštalovanú Javu min. verzie 7. Aplikácia funguje len v prehliadač Internet Explorer.
Po vstupe na stránku editácie dochádzky otvorte aplikáciu s názvom „KLIENT“. Prihlasovacie meno je váš login do AIS. Prvotné prihlasovacie heslo dostanete emailom. Po prvom prihlásení vám odporúčame zmeniť si ho na iné heslo, najlepšie aké používate na prihlasovanie do AIS. 

Vstup:  Editácia dochádzky

Často kladené otázky

Kde nájdem svoje osobné číslo zamestnanca?

Osobné číslo zamestnanca nájdete na svojej výplatnej páske, alebo po prihlásení do AIS(Akademický informačný systém - https://is.stuba.sk) v položke Ľudia STU si dáte vyhľadať svoje meno. Alebo sa môžete spýtať poverenej osoby na vašom pracovisku a ona vám ho vie zistiť v dochádzkovom systéme.

Sleduje dochádzkový systém nárok na obed?

Nárok na obed je sledovaný v personálnom systéme a stravovacom systéme. Dochádzkový systém sleduje len prestávku na oddych a jedenie. Nárok na obed a prestávka na oddych a jedenie, sú dve rôzne činnosti. Viac a podrobnejšie sa dočítate v pracovnom poriadku STU v Čl. 10 a odsek 7.

Nevyčerpané hodiny nad fond pracovného času sa prenášajú do nasledujúceho mesiaca?

Nie do nasledujúceho mesiaca sa hodiny nad fond neprenášajú. Podľa pracovného poriadku STU pružný pracovný čas sa uplatňuje, ako pružný pracovný mesiac. Takže hodiny nad fond sa uplatňujú len v rámci pracovného mesiaca. Zamestnanec je povinný v príslušnom mesiaci odpracovať celý určený mesačný pracovný čas.

Môžem ostať doma, ak mám nadpracované veľa hodín nad fond?

Nie, zamestnanec nemôže svojvoľne čerpať hodiny, ktoré má nad fond. Za dochádzku zamestnanca na pracovisku je zodpovedný vedúci pracoviska. Ak vedúci poveril zamestnanca prácou nad fond, je v právomoci vedúceho povoliť zamestnancovi odísť z práce skôr o ten čas, počas ktorého vykonával úlohu nad fond.
V dochádzkovom systéme, ale nesmie byť absencia.
Presnejšie toto popisuje pracovný poriadok STU.

ďalšie otázky v priloženom dokumente 

Súvisiace dokumenty:

1. Príkaz dekana Číslo 1/2017 - PR

2. Pracovný poriadok pre zamestnancov  v Bratislave Slovenskej technickej univerzity

3. Kolektívna zmluva STU 2016