Prejsť na obsah
prijímacie konanie (Bc.)

Informácia o prijímacom konaní pre uchádzačov o bakalárske štúdium na akademický rok 2018/2019

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je podľa zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Strojnícka fakulta STU v akademickom roku 2018/2019 otvára dennú formu bakalárskeho štúdia.  

Externá forma štúdia (4-ročné štúdium) sa v akademickom roku 2018/2019 neotvára.

 • Termín podania prihlášky: do 10. augusta 2018 - 2. kolo príjmacieho konania
 • Poplatok za prijímacie konanie pre dennú formu štúdia:
  20 € -  uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v štátnom jazyku),
  25 € - uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v cudzom - anglickom jazyku),
 • Prijíma sa na základe študijných výsledkov na strednej škole
 • Zaslanie všetkých povinných príloh vrátane prihlášky: do 10. augusta 2018
 • Termín zasadnutia prijímacej komisie: 16. augusta 2018
 • Uchádzači o bakalárske štúdium v prihláške uvedú najviac tri  študijné programy, o ktoré sa chcú uchádzať 

Ponuka študijných programov uskutočňovaných v štátnom jazyku, na ktoré si môžete podať prihlášku:

Denná forma štúdia, prezenčná metóda (3-ročné štúdium)

Ponuka študijných programov uskutočňovaných v cudzom (anglickom) jazyku, na ktoré si môžete podať prihlášku:

Denná forma štúdia, prezenčná metóda (3-ročné štúdium):

Uchádzač o štúdium si môže podať len jednu prihlášku na najviac tri  študijné programy z ponuky študijných programov.

Ak má uchádzač záujem pri voľbe študijného programu uviesť aj alternatívny študijný program, v spodnej časti stránky (e-prihláška) s informáciou o kompletnosti prihlášky v časti Dosiaľ neprevedené prihlášky kliknutím na hrubú šípku Údaje o prihláške môže v položke Alternatívny typ prijímacieho konania A, B  zvoliť ešte ďalšie študijné programy. V prípade prekročenia kapacitného limitu zvoleného hlavného študijného programu,  môže byť uchádzačovi ponúknuté štúdium v Alternatívnom študijnom programe typu A alebo B.

Prihláška musí obsahovať:

 • životopis 
 • v prihláške vypísané známky z koncoročných vysvedčení (za 1. až 4. ročník, v prípade 5-ročného štúdia za 2. až 5.ročník), doložené overenými fotokópiami vysvedčení  + maturitného vysvedčenia nasledovne:
  • uchádzači, ktorí maturujú v roku 2018  – vypisujú do prihlášky známky (+priemery) z výročných vysvedčení (za 1. až 3., príp. 2. až 4. ročník, ktoré dajú potvrdiť v škole (pečiatka a podpis zástupcu strednej školy + podpis uchádzača). Overenú kópiu výročného vysvedčenia za posledný rok štúdia t.j. 4., príp. 5. ročník, spolu s overenou kópiou maturitného vysvedčenia, je potrebné poslať bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr do 12. júna 2018
  • uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2018  – priložia k prihláške notársky príp. matrikou overené kópie stredoškolských výročných vysvedčení (1. až 4., príp. 2. až 5. roč.) + overenú kópiu maturitného vysvedčenia 
  •  zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, doložia  potvrdenie o rovnocennosti maturitného vysvedčenia  a ekvivalenciu známok udelených zahraničnou školou 
  • kópiu dokladu o zaplatení manipulačného poplatku za prijímacie konanie
 • Dôležité - Uchovajte si prihlasovacie údaje do E-PRIHLÁŠKY - budete ich potrebovať pri zápise na štúdium

Lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške!
Nekompletné prihlášky budú vyradené z prijímacieho konania!

Poplatok za prijímacie konanie:

 • Poplatok za prijímacie konanie na dennú formu štúdia:  
  20 € -  uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v štátnom jazyku),
  25 € - uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v cudzom - anglickom jazyku),

Držiteľom čestných prihlášok (finalisti Strojárskej olympiády) a účastníkom akcie Formula okolo Slovenska bude manipulačný poplatok za príjmacie konanie odpustený po predložení čestnej prihlášky ako prílohy k E-prihláške.

Platbu za e-prihlášku môžete vykonať

 1. online platba (priamo v e-prihláške platobnou kartou)
 2. internet banking (realizovaný cez internet),
 3. bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky.

Ak uchádzač uhradí platbu iným spôsobom, ako je vyššie uvedené, je povinný doložiť kópiu dokladu o úhrade.

  Bankové spojenie Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
  Adresát Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 81231 Bratislava
  Číslo účtu IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
  SWIFT BIC: SPSRSKBAXXX
  Variabilný symbol elektronickej prihlášky generuje informačný systém prihlášky 
  Konštantný symbol pre platbu prevodom: 0558  

  Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
  Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
  IBAN kód: SK0981800000007000341800
  SWIFT kód: SPSRSKBAXXX

  Poplatky za štúdium

  Štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné. Poplatky za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a súbežné štúdium sú zverejnené na http://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565.

  Poplatok za štúdium v anglickom jazyku je vo výške 4 000€ ročne.

  Štipendium

  Študentovi môže byť jednorazovo priznané motivačné štipendium odborové vo vybraných študijných odboroch, motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností alebo motivačné štipendium za mimoriadne výsledky. Viac informácií na stránke: http://www.stuba.sk/sk/studentov/legislativa/stipendijny-poriadok-stu.html?page_id=4566.

  Prijímacie konanie

  Prijíma sa na základe študijných výsledkov na strednej škole.
  V bodovom hodnotení výsledkov dosiahnutých uchádzačom na strednej škole sú obsiahnuté:
  študijný priemer počas celého stredoškolského štúdia, výsledok maturity,  priemerná známka z profilujúcich predmetov – matematika a  fyzika, výsledku z maturitnej skúšky z matematiky a iné aktivity.
  Dekan fakulty určí, do akej bodovej hodnoty možno uchádzačom odpustiť prijímaciu skúšku.

  Prijímacia skúška pre pozvaných uchádzačov pozostáva z testov stredoškolskej matematiky a fyziky.

  Uchádzači so špecifickými potrebami

  Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb  určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky doručí uchádzač so špecifickými potrebami spolu s písomnou prihláškou na štúdium. 

  Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky

  Koordinátor pre zdravotne postihnutých:
  Mgr. Alena Cepková, PhD.
  tel.: +421 908 769 899
  e-mail: alena.cepkova@stuba.sk

  Poznámka:

  Úroveň maturitnej skúšky s hodnotou „nešpecifikovaná" vyberajte v prípade,  že ste vykonali maturitnú skúšku v dobe, kedy neprebiehalo rozlíšenie podľa úrovní.  Známka sa vypisuje do posledného stĺpca Interná časť - známka.

  Počty prijímaných študentov:

  Študijný program  (štátny jazyk)

  Forma / metóda štúdia

  Počty prijímaných študentov

  aplikovaná mechanika a mechatronika

  denná / prezenčná

  80

  automatizácia a informatizácia strojov a procesov

  denná / prezenčná

  55

  automobily a mobilné pracovné stroje

  denná / prezenčná

  160

  energetické stroje a zariadenia

  denná / prezenčná

  35

  environmentálna výrobná technika

  denná / prezenčná

  35

  meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

  denná / prezenčná

  35

  strojárske technológie a materiály

  denná / prezenčná

  35

  technika ochrany životného prostredia 

  denná / prezenčná

  35

  Spolu

  denná / prezenčná

  470

   

   

   

  Študijný program uskutočňovaný
  v cudzom (anglickom) jazyku

  Forma / metóda štúdia

  Počty prijímaných študentov

  aplikovaná mechanika a mechatronika

  denná / prezenčná

  15

  automobily a mobilné pracovné stroje

  denná / prezenčná

  15

  meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

  denná / prezenčná

  15

  Spolu

  denná / prezenčná

  45

  Naša kontaktná adresa:
  Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  Útvar pedagogických činností 
  Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1
  Tel.: + 421 2 57296 198
  E-mail: uchadzac@sjf.stuba.sk, nadezda.svancarova@stuba.sk
  Internet: http://www.sjf.stuba.sk