Prejsť na obsah
Uchádzači

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je podľa zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania s maturitou. 

Strojnícka fakulta STU v akademickom roku 2022/2023 otvára iba dennú formu bakalárskeho štúdia. 

Spôsob podania prihlášky

Na štúdium je možné sa prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (AIS).

 • Uchovajte si prihlasovacie údaje do E-PRIHLÁŠKY, budete ich potrebovať pri zápise na štúdium.
 • Uchádzači o bakalárske štúdium uvedú v prihláške najviac tri  študijné programy, o ktoré sa chcú uchádzať (1. – hlavný, 2. a 3. - alternatívny ). Postup výberu alternatívnych programov je popísaný v "Postupe pri vypĺňaní e-prihlášky". 
 • Záväzne podaná prihláška má stav „PODANÁ E-PRIHLÁŠKA“.
 • Nekompletné prihlášky budú vyradené z prijímacieho konania!
 • Lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške.

UCHÁDZAČOV PRIJÍMAME BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 • Poplatok za prijímacie konanie pre dennú formu štúdia a prihlásenie prostredníctvom e-prihlášky:
  •   20 €  -  štúdium v štátnom jazyku
     80 €  -   štúdium v anglickom jazyku

  • V papierovej forme je nutné doručiť úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia a ďalšie dokumenty 
  • Termín podania prihlášky: do 15.06.2022 - 2.kolo
  • Termín zasadnutia prijímacej komisie17.06.2022

  Naše kontaktné údaje:
  Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  Útvar pedagogických činností 
  Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1

  Tel.:  +421 948 937 278, + 421 (2) 572 96 198
  E-mail: uchadzac@sjf.stuba.sk
  Internet: http://www.sjf.stuba.sk