Prejsť na obsah
Uchádzači

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je podľa zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania s maturitou. Strojnícka fakulta STU v akademickom roku 2022/2023 otvára dennú formu bakalárskeho štúdia. Externá forma štúdia sa v akademickom roku 2022/2023 neotvára.

Spôsob podania prihlášky

Na štúdium je možné sa prihlásiť prostredníctvom elektronickej prihlášky bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (AIS).

 • Uchovajte si prihlasovacie údaje do E-PRIHLÁŠKY, budete ich potrebovať pri zápise na štúdium.
 • Uchádzači o bakalárske štúdium uvedú v prihláške najviac tri  študijné programy, o ktoré sa chcú uchádzať (1. – hlavný, 2. a 3. - alternatívny ). Postup výberu alternatívnych programov je popísaný v "Postupe pri vypĺňaní e-prihlášky". 
 • Záväzne podaná prihláška má stav „PODANÁ E-PRIHLÁŠKA“.
 • Nekompletné prihlášky budú vyradené z prijímacieho konania!
 • Lekárske potvrdenie nie je potrebné priložiť k prihláške.

UCHÁDZAČOV PRIJÍMAME BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

 • Poplatok za prijímacie konanie pre dennú formu štúdia a prihlásenie prostredníctvom e-prihlášky:
  •   20 €  -  štúdium v štátnom jazyku
     80 €  -   štúdium v anglickom jazyku

  • V papierovej forme je nutné doručiť úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia a ďalšie dokumenty uvedené v texte nižšie.
  • Termín podania prihlášky: do 31.03.2022 
  • Termín zasadnutia prijímacej komisie17.06.2022

  Prílohy k e-prihláške

      1.Prílohy v ELEKTRONICKEJ FORME:
  • Podpísaný životopis, neposielať už v papierovej podobe.
  • Potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku za prijímacie konanie (len v prípade ak bude platba uskutočnená inak ako online platobnou bránou v prostredí e-prihlášky).
  • Vyplnené známky a k tomu prislúchajúce elektronické dokumenty takto:

  A/ uchádzači, ktorí maturujú v roku 2022

  • V sekcii Známky za strednú školu vyplniť známky (+ priemery) z koncoročných vysvedčení za 2. a 3. ročník (4-ročné štúdium) alebo 3. a 4. ročník (5-ročné štúdium), prípadne 6. a 7. ročník (8-ročné štúdium). Zostavu Známky zo strednej školy je potrebné vytlačiť, správnosť údajov potvrdiť príslušnou strednou školou a podpísať uchádzačom.
  • V sekcii Dokumenty vložiť naskenovanú, školou potvrdenú zostavu Známky zo strednej školy.
  • Ak nie je možné v aktuálnej pandemickej situácii získať potvrdenie zostavy známok zo strednej školy, vložiť do e-prihlášky naskenované kópie výročných vysvedčení z oboch strán (z ročníkov, z ktorých známky ste uviedli v sekcii Známky).

  B/ uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2022

  • V sekcii Známky za strednú školu vyplniť známky (+ priemery) z maturitného vysvedčenia a koncoročných vysvedčení za posledné tri roky štúdia na strednej škole (2. až 4. ročník, resp. 3. až 5. ročník, resp. 6. až 8. ročník podľa typu školy).
  • Pre overenie správnosti údajov vložiť naskenované úradne overené kópie maturitného vysvedčenia a koncoročných vysvedčení za posledné tri roky štúdia.
  • Ak nie je možné v aktuálnej pandemickej situácii dokumenty úradne overiť, vložte naskenované vysvedčenia z oboch strán aj bez potrebného overenia.

  C/ zahraniční uchádzači a uchádzači zo SR a CZ, ktorí študovali časť štúdia v zahraničí

  V sekcii Dokumenty vložiť:

  • Notársky overenú kópiu maturitného vysvedčenia s prekladom do slovenského jazyka.
  • Rozhodnutie o uznaní rovnocennosti maturitného vysvedčenia (vydávajú Okresné úrady v sídle krajov v SR)
  • Koncoročné vysvedčenia za posledné tri roky štúdia na strednej škole, s prekladom do slovenského jazyka.
  • Ekvivalencie koncoročných známok zo strednej školy za posledné tri roky štúdia + známok z maturitného vysvedčenia udelených zahraničnou školou do slovenskej klasifikačnej stupnice (vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR).

  Informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí v slovenskom jazyku

  Informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní získaných v zahraničí  v anglickom jazyku


  2
  . Povinné prílohy v PAPIEROVEJ FORME

  Doručiť hneď po podaní prihlášky, respektíve ihneď po vykonaní maturitnej skúšky

  A/ uchádzači, ktorí maturujú v roku 2022

  • Úradne overená kópia maturitného vysvedčenia (bez dodatku).
  • Úradne overená kópia koncoročného vysvedčenia záverečného ročníka štúdia na strednej škole (4. ročník, resp. 5. ročník, resp. 8. ročník).
  • Zostava Známky zo strednej školy potvrdená školou a podpísaná uchádzačom (ak nebola vložená do e-prihlášky elektronicky).

  B/ uchádzači, ktorí maturovali pred rokom 2022

  • Úradne overená kópia maturitného vysvedčenia (bez dodatku).
  • Úradne overené kópie koncoročných vysvedčení za posledné tri roky štúdia na strednej škole (ak neboli úradne overené kópie vysvedčení vložené elektronicky).

  C/ zahraniční uchádzači a uchádzači zo SR a CZ, ktorí študovali časť štúdia v zahraničí

  • Notársky overená kópia Rozhodnutia o uznaní rovnocennosti maturitného vysvedčenia získaného v zahraničí.
  • Ekvivalencia známok udelených zahraničnou strednou školou do slovenskej klasifikačnej stupnice.

  Úradné overenie dokumentov je možné vykonať overením dokumentu notárom, overením dokumentu na matrike obecného úradu alebo overením dokumentu vlastnou strednou školou.

  Adresa pre zaslanie dokumentov:

  Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  Útvar pedagogických činností
  Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1  Poplatok za prijímacie konanie:

  • Poplatok za prijímacie konanie na dennú formu štúdia:  
   20 € -  uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v  štátnom jazyku),
   80€ - uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky (vzťahuje sa pre štúdium v cudzom - anglickom jazyku),

  Platbu za E-prihlášku môžete vykonať:

  1. online platba (priamo v e-prihláške platobnou kartou)
  2. internet banking (realizovaný cez internet),
  3. bezhotovostný platobný príkaz realizovaný prostredníctvom banky.

  Ak uchádzač uhradí platbu iným spôsobom, ako je vyššie uvedené, je povinný doložiť kópiu dokladu o úhrade.

  Bankové spojenie

  Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
  Adresát Strojnícka fakulta - Nám. slobody 17, 81231 Bratislava
  Číslo účtu IBAN: SK09 8180 0000 0070 0034 1800
  SWIFT BIC: SPSRSKBAXXX
  Variabilný symbol elektronickej prihlášky generuje informačný systém prihlášky 
  Konštantný symbol pre platbu prevodom: 0558  

  Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
  Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
  IBAN kód: SK0981800000007000341800
  SWIFT kód: SPSRSKBAXXX

  Poplatky za štúdium
  Štúdium v štandardnej dĺžke je bezplatné. Školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia a za súbežné štúdium, respektíve iné poplatky spojené so štúdiom určuje smernica rektora zverejnená na www.stuba.sk

  Poplatok za štúdium v anglickom jazyku je vo výške 4 000 € ročne.

  Štipendium

  Študentovi môže byť jednorazovo priznané motivačné štipendium odborové vo vybraných študijných odboroch, motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností alebo motivačné štipendium za mimoriadne výsledky. Podmienky na priznávanie a poskytovanie štipendií upravuje Štipendijný poriadok STU

  Uchádzači so špecifickými potrebami

  Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky
  (po stiahnutí formulára žiadosti do počítača, je možné žiadosť vyplniť)

  Koordinátor pre zdravotne postihnutých:
  Mgr. Alena Cepková, PhD.
  tel.: +421 908 769 899
  e-mail: alena.cepkova@stuba.sk


  Ponuka študijných programov uskutočňovaných v štátnom jazyku

  Denná forma štúdia, prezenčná metóda (3 - ročné štúdium)

  Denná forma štúdia, prezenčná metóda (4 -ročné štúdium)

  Ponuka študijných programov uskutočňovaných v cudzom (anglickom) jazyku

  Denná forma štúdia, prezenčná metóda (3 - ročné štúdium):

  Ďalšie informácie pre uchádzačov o študijné programy uskutočňované v anglickom jazyku sú uvedené TU.

  Počty prijímaných študentov:

  Študijný program  (štátny jazyk)

  Forma / metóda štúdia

  Počty prijímaných študentov

  aplikovaná mechanika a mechatronika

  denná / prezenčná

  75

  automatizácia a informatizácia strojov a procesov

  denná / prezenčná

  55

  automobily a mobilné pracovné stroje

  denná / prezenčná

  170

  energetické stroje a zariadenia

  denná / prezenčná

  30

  environmentálna výrobná technika

  denná / prezenčná

  30

  meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

  denná / prezenčná

  30

  strojárske technológie a materiály

  denná / prezenčná

  60

  technika ochrany životného prostredia 

  denná / prezenčná

  30

  prevádzkový technik dopravnej a výrobnej techniky

  denná / prezenčná

  20

   Spolu

   denná / prezenčná

   500

  Študijný program uskutočňovaný
  v cudzom (anglickom) jazyku

  Forma / metóda štúdia

  Počty prijímaných študentov

  aplikovaná mechanika a mechatronika

  denná / prezenčná

  10

  meranie a manažérstvo kvality v strojárstve

  strojárske technológie a materiály

  denná / prezenčná

  denná / prezenčná

  10

  10

  Spolu

  denná / prezenčná

  30

  Naše kontaktné údaje:
  Strojnícka fakulta STU v Bratislave
  Útvar pedagogických činností 
  Nám. slobody 17, 812 31 Bratislava 1

  Tel.: Tel.: +421 2 57296 520

  E-mail: uchadzac@sjf.stuba.sk

  lydia.zajickova@stuba.sk

  Internet: http://www.sjf.stuba.sk