Prejsť na obsah
Študenti

HARMONOGRAM BAKALÁRSKEHO A INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2020-2021

Zápisy na akademický rok 2021/2022
Zápisy prebiehajú elektronicky bez fyzickej prítomnosti študenta

1. ročník IŠ od  06.07. 2021 do 03.09.2021
1. ročník BŠ od 15. 05. 2021 do 09.07.2021
Elektronický zápis do 2. a .3 r. BŠ a 2. r. IŠ 06. 07. 2021 - 31. 08. 2021
Náhradný termín zápisov do 1. ročníka BŠ a IŠ 30. 08.2021 - 17. 09. 2021

Odovzdávanie a preberanie dokladov
1. ročník BŠ 03. 09. 2021
1. ročník IŠ 08.09.2021
2. a 3. ročník BŠ,  2. ročník IŠ                               13. 09. 2021 - 14. 09. 2021
(po  vykonaní e-zápisu)

 

Úvod do štúdia (pre študentov zapísaných do prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov)  11.09.2020
Slávnostné otvorenie ak. roku 2020 – 2021             21. 09. 2020
Imatrikulácia študentov 1. ročníka BŠ                     21. 09. 2020 

Prvý semester
Všetky ročníky bakalárskeho (BŠ)
a inžinierskeho (IŠ) štúdia
21. 09. 2020 - 13. 02. 2021
Výučba 21. 09. 2020 - 19. 12. 2020
Rektorské voľno 16. 11. 2020
Zimné prázdniny 21. 12. 2020 - 02. 01. 2021
Skúškové obdobie prvého semestra 04. 01. 2021 - 13. 02. 2021

Druhý semester

1. a 2. roč. BŠ, 1. ročník IŠ 15. 02. 2021 - 31. 08. 2021
Výučba 15. 02. 2021 - 15. 05. 2021
Skúškové obdobie druhého semestra 17. 05. 2021 - 03. 07. 2021
 
Letné prázdniny                                                                   06. 07. 2021 - 31. 08. 2021
 
3. + 4. ročník BŠ 15. 02. 2021 - 13. 07. 2021
Výučba 15. 02. 2021 – 09.04.2021
Skúškové obdobie 12. 04. 2021 – 03. 07. 2021
Odovzdanie bakalárskej práce do 28. 06. 2021
Príprava na štátnu skúšku 29.06.2021 – 09.07.2021
Štátne skúšky 12.07.2021 – 13.07.2021
Promócie
 
2. ročník IŠ 15. 02. 2021 11.06.2021
Výučba 15. 02. 2021 – 09. 04. 2021
Skúškové obdobie 12. 04. 2021 – 28. 05. 2021
Odovzdanie diplomovej práce do 31. 05. 2021
Príprava na štátnu skúšku 01. 06. 2021 – 08. 06. 2021
Štátne skúšky 09. 06.2021 – 11. 06. 2021
Promócie 25. 06. 2021 (Podľa aktuálnej situácie)

Ďalšie aktivity

Fakultné kolo Študentskej vedeckej konferencie         28. 04. 2021  

Prax v bakalárskom štúdiu (povinná) Výrobno-odborná prax na konci 2. ročníka BŠ 2 až 6 týždňov v dôsledku obmedzení súvisiacich s pandémiou COVID-19 a v závislosti od možností strojárskeho podniku

Povinnú prax treba absolvovať v priebehu prázdnin po 2. ročníku. Prax si zabezpečí každý študent individuálne. O vykonaní praxe je potrebné doniesť doklad, kde bude uvedený opis činností, ktoré praktikant vykonával. Zápočet praxe zapíše do AIS na základe písomných potvrdení poverený pracovník z ústavu garantujúceho študijný program.

Prax v inžinierskom štúdiu (povinná) Odborná prax na konci 1. ročníka IŠ  2 až 5 týždňov v dôsledku obmedzení  súvisiacich s pandémiou COVID-19 a v závislosti od možností strojárskeho podniku

Študenti na konci 1. ročníka inžinierskeho štúdia absolvujú 5 - týždňovú odbornú prax v strojárskom podniku, kde si majú overiť a doplniť základné vedomosti z technologických a konštrukčných predmetov. Organizačne môže zabezpečiť odbornú prax ústav garantujúci študijný program. Odbornú prax vykonajú študenti pod vedením určeného odborníka z príslušného podniku. Poverený pracovník ústavu potvrdí študentovi absolvovanie praxe do AIS na základe študentom vypracovanej "Správy z odbornej praxe" v rozsahu cca 5 strán, kde študent uvedie všetky podstatné informácie o náplni a priebehu praxe.  

Exkurzia (povinná) V 1. ročníku IŠ v 2. semestri plánované dni exkurzie sa presúvajú do ak. r. 2021/2022 

Zimné telovýchovné sústredenie (nepovinné, výberový predmet)                 
V priebehu bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia   neuskutoční sa

Letné telovýchovné sústredenie (nepovinné, výberový predmet)                  
V priebehu bakalárskeho alebo inžinierskeho štúdia   1 týždeň  
Študenti získajú 1 kredit po absolvovaní zimného telovýchovného sústredenia (5 dňový lyžiarsky výcvik) alebo letného telovýchovného sústredenia (splav, cykloturistika, turistika – podľa aktuálneho výberu). Absolvovanie zimného alebo letného telovýchovného sústredenia nie je náhradou za povinne voliteľné predmety Telesná výchova a šport a Zdravotná telesná výchova. Tieto predmety sú študenti bakalárskeho stupňa štúdia povinní absolvovať.