Prejsť na obsah
Študenti

HARMONOGRAM BAKALÁRSKEHO A INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2021-2022

Úvod do štúdia
pre študentov zapísaných do prvého roku štúdia bakalárskych študijných programov

20. 09. 2021

Slávnostné otvorenie ak. roku 2021 – 2022

20. 09. 2021

Imatrikulácia študentov 1. ročníka BŠ

20. 09. 2021 

Zimný semester

Všetky ročníky bakalárskeho (BŠ)
a inžinierskeho (IŠ) štúdia

20. 09. 2021 - 12. 02. 2022

Výučba

20. 09. 2021 - 18. 12. 2021

Zimné prázdniny

20. 12. 2021 - 31. 12. 2021

Skúškové obdobie prvého semestra

03. 01. 2022 - 12. 02. 2022


Letný semester

 

1. a 2. roč. BŠ, 1. ročník IŠ

14. 02. 2022 - 31. 08. 2022

Výučba

14. 02. 2022 - 14. 05. 2022

Skúškové obdobie druhého semestra

16. 05. 2022 - 25. 06. 2022

Letné prázdniny  27. 06. 2022 - 31. 08. 2022

 

3. + 4. ročník BŠ

14. 02. 2022 - 08. 06. 2022

Výučba

14. 02. 2022 – 14.04.2022

Skúškové obdobie

19. 04. 2022 – 27. 05. 2022

Odovzdanie bakalárskej práce

do 27. 05. 2022

Príprava na štátnu skúšku

30. 05. 2022 – 03. 06. 2022

Štátne skúšky

06. 06. 2022 – 08. 06. 2022

Promócie

22. 06. 2022

 

2. ročník IŠ

14. 02. 2022 – 08.06.2022

Výučba

14. 02. 2022 – 14. 04. 2022

Skúškové obdobie

19. 04. 2022 – 27. 05. 2022

Odovzdanie diplomovej práce

do 27. 05. 2022

Príprava na štátnu skúšku

30. 05. 2022 – 07. 06. 2022

Štátne skúšky

08. 06. 2022 – 10. 06. 2022

Promócie

24. 06. 2022

 

Ďalšie aktivity

Fakultné kolo Študentskej vedeckej konferencie         06. 04. 2022  

Prax v bakalárskom štúdiu (povinná)

Výrobno-odborná prax na konci 2. ročníka BŠ v rozsahu min. 6 týždňov je povinná a študent ju absolvuje počas prázdnin po 2. ročníku. Prax si zabezpečí každý študent individuálne. O vykonaní praxe je potrebné doniesť doklad, kde bude uvedený opis činností, ktoré študent praktikant vykonával. Zápočet praxe zapíše do AIS na základe písomných potvrdení poverený pracovník z ústavu garantujúceho študijný program.

Prax v inžinierskom štúdiu (povinná)

Odborná prax na konci 1. ročníka IŠ v rozsahu min. 5 týždňov je povinná. Študent absolvuje odbornú prax v strojárskom podniku, ktorej cieľom je overiť a doplniť základné vedomosti z technologických a konštrukčných predmetov. Odbornú prax vykonajú študenti pod vedením určeného odborníka z príslušného podniku. Poverený pracovník ústavu potvrdí študentovi absolvovanie praxe do AIS na základe študentom vypracovanej "Správy z odbornej praxe" potvrdenej kompetentným pracovníkom spoločnosti, kde bola odborná prax absolvovaná. V správe študent uvedie všetky podstatné informácie o náplni a priebehu praxe.

Exkurzia (povinná) 

Študent absolvuje exkurzie do podnikov vybraných priemyselných odvetví po jej predošlom odsúhlasení garantom študijného programu. Cieľom je navštíviť firmy a výrobné podniky v profilovej oblasti študijného programu.

Zimné telovýchovné sústredenie (nepovinné, výberový predmet)                 
Letné telovýchovné sústredenie (nepovinné, výberový predmet)                  

Študenti získajú 1 kredit po absolvovaní zimného telovýchovného sústredenia (5 dňový lyžiarsky výcvik) alebo letného telovýchovného sústredenia (splav, cykloturistika, turistika). Absolvovanie zimného alebo letného telovýchovného sústredenia nie je náhradou za povinne voliteľné predmety Telesná výchova a šport a Zdravotná telesná výchova. Tieto predmety sú študenti bakalárskeho stupňa štúdia povinní absolvovať.  

Zápisy na akademický rok 2022/2023
Zápisy budú prebiehať elektronicky bez fyzickej prítomnosti študenta

1. ročník IŠ

od  27.6. 2022 do 02.09.2022

1. ročník BŠ

od 13. 05. 2022 do 08.07.2022

Elektronický zápis do 2. a .3 r. BŠ a 2. r. IŠ

27. 06. 2022 - 31. 08. 2022

Náhradný termín zápisov do 1. ročníka BŠ a IŠ

30. 08.2022 - 16. 09. 2022

Odovzdávanie a preberanie dokladov

02. 09. 2022 – 16. 09. 2022